İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 2 Aralık 2018

Aralık 2, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
1.Türk Savunma Sanayii Zirvesi

Türk Savunma Sanayii Zirvesi 12 Aralık 2018 tarihinde TC Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi, Beştepe/ Ankara adresinde iki tam gün olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe şirket yönetim kurulu başkanlarının, genel müdürlerinin, genel müdür yardımcılarının, direktörlerin ve grup başkanları ile yardımcılarının katılımı beklenmektedir.

Zirveye katılacak tüm katılımcıların www.turksavunmasanayii.org adresinden tssz2018 şifresi ile 3 Aralık 2018’e kadar kayıt olması güvenlik sebebiyle zorunlu tutulmuştur.

2.SASAD – Askıya Alma Uygulamasıİlgi: Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlığı’nın 19.11.2018 tarihli e-mail yazısı.

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı e-mail yazısı ekinde AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verilmektedir.

Söz konusu yazıda, bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ve ayrıca, konunun firmalarımıza elektronik posta ile Odanıza gönderilecek listeyle birlikte duyurulması gerektiği belirtilmektedir. İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 inci Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği belirtilmektedir.

Ek’te yer alan liste içeriği kimyasal, metal, elektronik, elektromekanik vb. malzemelerin askıya alınması veya kota konulması hususu ülkemizinde olacağı bir toplantıda müzakere edilecektir. Bu müzakerede dikkate alınmak üzere değerlendirmelerinizi iletmeniz beklenmektedir.

Söz konusu yazıda, bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar  intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

3.SASAD – SSB Yerlileştirme FormuSavunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) yürütülen “Yerlileştirme/ Millileştirme çalışmalarında veri olarak kullanılmak üzere SSB tarafından hazırlanan anket formu Ek’te sunulmuştur. Formun doldurarak gereği için ntalu@ssb.gov.tr ile akilic@aselsan.com.tr adreslerine, bilgi olarak sasad@sasad.org.tr adresine iletilmesi rica edilmektedir.

Açıklama:

Altta belirtilen bilgiler ve önceliklendirme kriterleri doğrultusunda firmalar tarafından ilk etapta doldurmaları beklenen form Ek’te yer almaktadır.

İhtiyaçlara göre form geliştirilmeye müsaittir.

Yerlileştirilmesi öngörülen ürün/malzeme/alt bileşen listelerinin;

–          Halihazırda kısmen özkaynaklardan (ya da başka bir kaynaktan, TKY, TÜBİTAK, SK/O, SSB Proje vb.) karşılanıyorsa belirtilmesi, henüz bir kaynak belirlenmemişse ayrı bir kategorizasyon yapılması,

–          Özellikle harekât ve kritik önceliklilik (tek kaynağa bağımlılık/alternatif kaynaklarının olmaması, ihracat lisansı/son kullanıcı belgesi, lead-time’ın uzunluğu gibi nedenlerle harekâtı etkileyebilecek sistem/ürün/bileşen/altbileşenler) odaklı olarak hazırlanması önem taşımaktadır.

Bu kapsamda seçilen ürün/bileşen ve alt bileşenlere ilişkin,

–          Bahse konu ürün/malzeme/bileşeni yerlileştirecek (varsa tasarım, geliştirme ve seri üretim boyutları gözetilerek) muhtemel yerli üreticiler,

–          Tahmini yatırım maliyeti ve gereksinimleri (varsa tezgâh, eğitim, test altyapısı vb ihtiyaçları)

–          Tahmini olarak ihtiyaç miktarı (projeksiyonunuz da eklenebilir / ihracat öngörüsü)

–          Söz konusu ürün/bileşenin kullanılabileceği diğer sistemler (küçük bir delta tasarım değişikliği ile de olsa)

–          Ürün/Bileşen’in ihracat potansiyeli,

–          Yerlileştirme faaliyetinin ülkemize ve diğer sektörlere sağlayabileceğini değerlendirdiğiniz diğer katkılar

SSB ÖNCELİKLENDİRME KRİTERLERİ:

Sıra Nu. Ölçütler Ağırlığı (%)
1 Harekât/Güvenlik Aciliyeti 15
2 Harekât/Operasyon Üstünlüğü/Lojistik Desteklenebilirliği 15
3 Ürünün ithalat kısıtlarına tabi olması (İhracat lisansı, Son Kullanıcı Belgesi vb.) 15
4 Ürünün tedarik süresinin uzunluğu 15
5 Ürünün tek kaynaktan tedarik edilmesi 10
6 Maliyet Etkinlik (Bulunabilirlik ve Sürdürülebilirlik) 10
7 Teknolojik Kritiklik (Teknolojik Kabiliyetin Kazanılması ve Seviyesi) 10
8 Yerlileştirilecek Ürün İhracat Potansiyeli 5
9 Maliyet 5
  TOPLAM 100

 

NOT: Oranlar gösterge niteliğindedir.

4.AMAC Milas Havaalanı MRO Tesisi 
AMAC Aerospace şirketinin Atatürk Havalimanındaki tesisleri sonrasında Milas/ Bodrum havalimanında 2018 Temmuz ayında açılışını yaptığı 4.800 m2’lik hangarı ile ilgili ve şirket ile ilgili detayları bulabileceğiniz habere ulaşmak için: https://www.arabianaerospace.aero/amac-pioneers-mro-mixed-model.html

5.TÜBİTAK SAYEM Çağrısı Ön Kayıt Son Başvuru Tarihinin Güncellenmesi Hakkında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi, ilgilenen kuruluşlardan gelen yoğun talep üzerine 14 Aralık 2018 Saat 17:00 olarak güncellenmiştir.

Güncel Çağrı Takvimi aşağıdadır;

Çağrı Açılış Tarihi                                       : 31/08/2018

Çağrı Kapanış Tarihi                                   : 31/12/2018

Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi                      :14/12/2018 Saat: 17:00*

Proje Öneri Başvuru Tarihleri                     : 01/11/2018-31/12/2018 Saat: 17:00**

Eksik Belge Tamamlama Son Tarihi          : 28/12/2018 Saat: 17:00*

* İlgili evrakın belirtilen tarih ve saatte kadar TÜBİTAK’a posta ile teslim edilmiş olması gerekir.

** Proje önerisinin belirtilen tarih ve saatte kadar PRODİS üzerinden gönderilmiş olması gerekir.

PRODİS üzerinden çağrıya ulaşabilmek için aşağıdaki basamaklar izlenmelidir;

Firma kullanıcısı rolünüz var ise, bu rol ile sıra ile şu basamakları yaparak SAYEM çağrısına ulaşabilirsiniz;

•         eteydeb2.tubitak.gov.tr  Adresine firma kullanıcısı rolü ile giriş yapılır

•         Kullanıcı işlemleri tıklanır

•         1601 Uygulayıcı/Faydalanıcı rolü seçilir

•         Bu rol eklenir

•         Sayfanın sağ üst köşesindeki rol değiştirilerek uygulayıcı/faydalanıcı rolü seçilir

Ön Kayıt için Gerekli Belgeler:

1.         Beyanname (Sadece yürütücü kuruluş doldurmalı) 4 maddeden en az birini işaretlemeli. (Beyanname örneği ektedir)

2.         Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)

3.         Taahhütname (Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış)

4.         Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

5.         Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

6.         Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

7.         Kuruluş KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)

8.         Ortak kuruluş Üniversite ise, Üniversitelerden Kuruluş Kanunu veya bakanlar kurulu kararı alınmalıdır ve en az Rektör Yardımcısı düzeyinde birisinin üniversite tarafında mühür ve imza etmesi gerekir.

9.         PRODİS ön kayıt çıktıları proje yürütücüsü ve ortaklar tarafından topluca imzalanmalı ve kaşelenmeli, ekler de ayrı ayrı her firma/kurum için eke konulmalı ve tek dosya halinde TÜBİTAK’a posta ile gönderilmelidir.

Önemli Notlar:

1.         Ön Kayıt tek bir kuruluş tarafından yapılmamalıdır. Çağrı duyurusunda da belirtildiği gibi ortaklı başvuru şarttır. Bu nedenle en az 1 kuruluşun daha Ön Kayıt sırasında sisteme eklenmesi gereklidir.

2.         Niyet mektubu Ön kayıt sırasında istenmemektedir.

3.         Niyet mektupları proje başvurusu sırasında (31.12.2018 tarihine kadar) sisteme yüklenmelidir.

4.         Ön kayıt Belgelerini göndermek için posta adresi: TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TEYDEB TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. km) 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA

5.         Ön Kayıta ait evrakların en geç 14 Aralık 2018 Saat 17:00 a kadar TÜBİTAK’a posta yolu ile ulaşmış olması gereklidir.

Ek: Beyannameyi ekte bulabilirsiniz.

Detaylı bilgi için linkleri inceleyiniz:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-1-faz-cagrisi-acildi

http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sayem-cagrisi-basvurulari-alinmaya-basladi