İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 18 Eylül 2018

Eylül 23, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.OSSA – ICDDA 2018 Etkinliği Kayıtları Hakkında

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinin dördüncüsü 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde OSSA tarafından Ankara Hacettepe Beytepe Kongre Merkezinde Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için: http://www.icdda.com.tr/

Söz konusu etkinlikte gerekli planlamaların zamanında yapılabilmesi için aşağıdaki linkten en geç 24 Eylül 2018 tarihine kadar kayıt yapılması gerekmektedir.

http://meetings.bciaerospace.com/ankara/2018/signup.php

İrtibat Kişisi: Ece Umay – 0532 410 64 00/ 0312 385 50 90

–0—

2.SASAD – Ukrayna Savunma Fuarına Katılım

SASAD tarafından iletilen “International Specialized Exhibitions Arms and Security 2018” fuarı (www.iec-expo.com.ua/en/as-2018.html) yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

–0—

3.SASAD – Wassenaar Düzenlemesi 2018 Yılı 1. Dönem Bildirimi

SASAD tarafından iletilen Wassenaar Düzenlemesi 2018 1.Yılı dönemi bildiriminin oluşturulması amacıyla firmaların 2018 ilk yarısı ihracat bilgilerinin talep edildiği ilgi yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

–0—

4.SASAD – STM A.Ş. Bayrağı Yakala 2018 Etkinliği

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından 2015 yılından bu yana, siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak ve ulusal siber güvenlik eko-sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak maksadıyla “Bayrağı Yakala (Capture the Flag – CTF) etkinliği düzenlenmektedir.

Bu yıl 4. düzenlenen etkinlikte yurtta ve dünyada “Siber Güvenlik Farkındalık Ayı” olarak ilan edilen Ekim ayı içerisinde yarışma kamu kurumlar, üniversiteler, özel sektör kuruluşlarının ücretsiz ve gönüllü olarak katılımıyla yapılmaktadır.

Yarışmaya katılım talebinin yönetilebilmesi için iki aşama planlanmıştır. Bu kapsamda ön eleme mahiyetinde ilk başvurular 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Ön elemeden ilk 45’e giren takımlar ikinci aşaması 31 Ekim 2018 tarihinde Sheraton Hotel/ Ankara’da düzenlenecek ödüllü final yarışmasına katılıma hak kazanacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru: https://ctf.stm.com.tr

STM AŞ yarışmacı veya izleyici olarak sizleri yarışmaya davet etmektedir.

–0—

5.SASAD – SATEM Komutanlığı 2019 Yılı Eğitim Programı

MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) tarafından 2019 yılında icra edilecek eğitimlerin programını oluşturulması amacıyla; http://www.msb.gov.tr/SATEM/icerik/egitimler sayfasında yer alan “2019 Yılı SATEM Eğitimleri Kontenjan Talebi” excel listesinin değiştirilmeden talep edilen kontenjanlar yazılarak satem@msb.gov.tr adresine iletilmesi, sonra da 5 Kasım 2018 tarihine kadar resmi yazı ile SATEM’e bildirilmesi rica edilmektedir.