İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 16 Ağustos 2018

Ağustos 17, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.SSB – EYDEP Değerlendirici Havuzuna Üyelerimizden Personel Gönderilmesi

TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen lansmanda tanıtılan ve sektörün endüstriyel yetkinlik envanterinin geliştirilebilmesi için desteklenmeleri amacıyla sürdürülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP); üretim, tasarım, yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteren sektör firmalarının nitelikli tedarikçi olabilmeleri için durum analizleri yapmayı ve bu analizler doğrultusunda firmaların geliştirilebilmesi için destek programları yürütmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, SSB’nin ilgi yazısında, ortak değerlendirme dilini konuşan, eğitilmiş ve SSB tarafından sertifikalandırılacak değerlendiriciler katılması amacıyla EYDEP eğitimlerine ve düzenli değerlendirmelere katılabilmek üzere değerlendirici havuzuna dahil edilebilecek personellerin bilgilerinin iletilmesi talep edilmiştir. Söz konusu personellerin program kapsamındaki tüm giderlerinin EYDEP bütçesinden karşılanacağı belirtilmiştir.

Üyelerimiz arasından da bu çalışmaya uzman adayı gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu çalışmalara katılabilmek üzere yetkinlikleri uygun görülen personel/ personellerin adları, özgeçmişleri ve iletişim bilgilerinin SSB’ye gönderilmek üzere ivedi şekilde tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

–0—

2.SASAD – BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore ve Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1718 sayılı kararınca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore)’ye yönelik yasaklılar listesine yapılan eklemeler ve 1518 (2003) sayılı kararınca lrak’a yönelik yaptırımlar listesinden çıkarmalar ekte yer alan yazının eklerinde verilmiştir.

Firmalarımızın bu güncellemeleri dikkate alarak ticari ilişkilerini yürütmeleri gerekmektedir. Ekteki yazının SASAD isteği üzerine “bilmesi gereken prensibi” kapsamında dikkate alınmasını rica ederiz.

–0—

3.TÜBİTAK – Teknoloji Transferleri Hakkında

TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transferleri konusunda iletilen bilgi ve ilgili kişinin irtibat bilgileri aşağıda paylaşılmıştır.

****

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik uyarınca aşağıda bahsedilen teknolojilerin transferi basit lisanslama yöntemiyle TÜBTİAK tarafından gerçekleştirilecektir. Yani her istekli TÜBİTAK Başkanlığınca belirlenen ve hem Kurum internet sitesinde hem de Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Transfer İlanında istenen şartları taşıması halinde söz konusu teknolojiye sahip olabilecektir. Böylelikle, lisans sahibi olanlar TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir teknolojinin üretim ve satışını yapabilecektir.

Milli teknoloji hamlesi ve stratejik dönüşüm yaklaşımı çerçevesinde, ülkemizdeki savunma sanayi ekosistemini canlandırmak ve güçlendirmek için ilgilenebileceğiniz düşünülen bir ilanı paylaşıyoruz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/gercek-zamanli-kizil-otesi-iz-yonetim-sistemi-gezkiy-teknolojisi

Ayrıca, TÜBİTAK’ın transfer edilmeye hazır diğer teknolojilerine ait ilanlara da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar

İrtibat Noktası:

Rahmi Burak ERGÜL

T +90 312 468 53 00 / 1703

rahmiburak.ergul@tubitak.gov.tr

–0—

4.SSI – Aircraft Interiors Expo Hamburg (AIX) Almanya Ucak Ic Kabin Fuari

02 – 04 Nisan 2019 tarihleri arasında Hamburg – ALMANYA’da gerçekleştirilecek AIRCRAFT INTERIORS EXPO 2019 Fuarı’na Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından havacılık sanayi ve teknolojileri, kabin teknolojileri ve kabin idare sistemleri, kabin içi temizlik sistemleri, kokpit iç dizaynı ve kapı sistemleri, kabin iç dizaynı sistemleri, kabin aydınlatma sistemleri, kabin içi tekstil ürünleri, pencere güneşlik sistemleri, hostes üniformaları sektörlerinde milli katılım organizasyonuna başlanmıştır. Detaylı bilgi için: fuar@ssi.gov.tr

Detayları ekteki dosyada verilmiş olan etkinliğe 15 kadar Türk firma hali hazırda kayıtlıdır. Ayrıca fuar TC Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen fuarlar listesinde yer almaktadır.

—0—

5.SASAD IDEF 2019 Hakkında

SASAD tarafından iletilen bilgiye göre;

IDEF 2019 ile ilgili çalışmalara TSKGV ve yüklenici firma TÜYAP tarafından devam edilmektedir. Fuar metrekare fiyatları önceden olduğu gibi Dolar üzerinden tespit edilmiştir.

Doların mevcut suni dalgalanmaları karşısında fuara katılımın menfi etkilenmesine karşı, doların sabit bir kurla (makul seviyede) işlem görmesi yönünde TSKGV Genel Müdürlüğü,  Mütevelli Heyeti nezdinde arzlara başlamıştır.

Konu sıcak olarak Vakıf Genel Müdürlüğü’nün birinci gündem maddesini oluşturmaktadır. Olumlu bir sonuç alınacağı beklenmektedir.