İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 12 Mart 2019

Mart 17, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.HUKD GENEL KURUL TOPLANTISI – ** Hatırlatma **

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem kapsamında, çoğunluğun sağlanabilmesi durumunda 15 Mart 2019 tarihinde; çoğunluk sağlanamazsa bu defa çoğunluk aranmaksızın 22 Mart 2019 tarihinde, saat 15.00’te Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Önemli: Derneğimizin Kurumsal Üyelerinden firma/ kurum/ kuruluşların HUKD’a kayıtlı yetkilileri (Genel Müdür, Şirket Sahibi vb.) harici bir kişi Genel Kurul Toplantısına katılacak ise;

  1. Ekte verilmiş olan vekaletname örnegine antet yerleştiriniz.
  2. Kendi kurum/ kuruluşunuzun 1. derece imza yetkisine haiz kurum yöneticisine imzalatınız.
  3. info@hukd.org.tr adresine mail olarak, 0232 251 02 64 numaralı faksa ileterek veya toplantı katılımınız sırasında Hazirun’u imzalarken teslim ederek bizlere ulaştırınız.

Temsile Yetki Belgeleri Genel Kurul Toplantısında oy kullanabilme hakkına sahip olmak için 21 Mart 2019 tarihine kadar mutlaka bizlere iletilmelidir.

Gerçek kişi üyeler, oylarını şahsen kullanabilmektedir.

İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz HUKD Genel Kurul Toplantısına katılımınız için gereğini rica ederiz.

EKLER:

EK 1- Genel Kurul Gündemi

EK 2- Hazirun

EK 3- Vekaletname Örneği (Temsile Yetki Belgesi)

2.Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı PLM/ Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Kayıt

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı 4 Nisan 2019 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Kayıt Ücretsizdir.

Bizim de HUKD olarak organizasyonunda yer aldığımız, çok önemli ve deneyimli konuşmacıların yer alacağı etkinlikle ilgili  https://egeplm.ege.edu.tr/ adresinde bilgi alabilir ve kayıt olabilirsiniz.

No attachments were found.

3.EÜ EBİLTEM  KOSGEB KOBİGEL 2019 Çağrı  Başvuruları

KOSGEB – KOBİ Gelişim Destek Programı KOBİGEL için 2019  yılı başvuru süreci başlamıştır. Program kapsamında  “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrıları başvuruya açılmıştır.

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için Çağrı Dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” hedeflenmektedir.
Detaylı bilgi için Çağrı Dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

KOBİ’ler seçecekleri çağrı kapsamında aşağıdaki konularda birden fazla proje teklifi sunabileceklerdir.

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Destek oranı %60’tır.

2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz350.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.SASAD – Proje Yönetimine Genel Bakış

Sektörümüzde yürütülen projelerde, proje yönetim tekniklerinin kullanılmasının giderek zorunluluk haline geldiği görülmektedir ve bu Savunma Sanayii Başkanlığı gündeminde de yer almaktadır. Sözleşmeye bağlanan projelerin zamanında, istenilen kalite ve proje bütçesi içerisinde yürütülebilmesi için Proje Yönetimi  uygulaması olmazsa olmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. SASAD Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Türkiye Proje Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Eren AKDUR tarafından aşağıdaki içerikte bir etkinlik 12 Nisan 2019 günü saat 10:00 – 17:00 arasında icra edilecektir. Etkinlik yeri bilahare bildirilecektir.

Etkinliğe katılımınızın çalışmalarınızda çok yararlı olacağı değerlendirilmekte olup, katılım ve katılımcı bilgilendirmesinin  sasad@sasad.org.tr adresine 03 Nisan 2019 günü mesai saatleri içerisinde yapılması beklenmektedir.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

NOT: Söz konusu içeriği İK biriminiz veya Personel Müdürlükleriniz ile de paylaşmanızı rica ederiz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim Tarihi: 12 Nisan 2019

Eğitimin Adı :  Proje Yönetimine Genel Bakış

Eğitimin Konusu : Proje yönetimi uygulamalarının risk yönetimi ve iletişim yönetimi açısından değerlendirilmesi, savunma sanayine yönelik yansımalarının tartışılması.

Konu Başlıkları :

Proje ve Proje Yönetimi Kavramları,

Proje Risk Yönetim Süreci,

Proje İletişim Yönetimi Uygulamaları.

Eğitim Süresi ve Saati : 6 Saat (10:00 – 17:00)

09:30 – 10:00  Tanışma

10:00 – 12:30  Proje ve Proje Yönetimi Kavramları

12:30 – 13:30   Öğlen Yemeği Arası

13:30 – 17:00  Proje Risk Yönetimi ve Proje İletişim Yönetimi

5.EÜ EBİLTEM – HORIZON 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

HORIZON 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Çağrıları Bilgi Günü etkinliği 15 Mart 2019 Saat: 10.00-12.00 arası TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası A. Özge GÖZAY & Şükran ALPDEMİR’ in katılımıyla EÜ EBİLTEM-TTO Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Etkinlikte 2019 yılı çağrılarına ilişkin detaylı bilgi verilecektir. Etkinliğimize tüm akademisyenler, sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri davetlidir.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.

Program:

09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:15 Açılış Konuşması
10:15 – 11:30 Ufuk 2020 Sağlık Alanı Çağrıları,
Özge GÖZAY, Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Ulusal İrtibat Noktası
11:30 – 12:00 Soru & Cevap

Etkinliğe katılmadan önce çağrı detaylarını çalışma programı dokümanından inceleyebilirsiniz