İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 11 Eylül 2018

Eylül 12, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI – 1.   **Önemli** – Üyelerimizin ABD ile Savunma Sanayi Alanında Yürütülen Faaliyetleri

ABD ile savunma ve havacılık sanayi alanında yürütülen faaliyetler kapsamında kümelenmemiz üyesi firmaların,

  • (Varsa) ABD’ye ihracatları (alt yüklenici ilişkisini de dikkate alarak),
  • (Varsa) ABD’den ithal ettikleri ürünler,
  • (Varsa) ABD’li firmalarla ortaklıkları, ABD’deki  yatırımları, vb. işbirlikleri

hakkında bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bilgilerin ekteki formatta (Kümelenme – EK) 14 Eylül 2018 Cuma günü sabahına kadar e-posta ile iletilmesi önem taşımaktadır. (Gizlilik arz eden bilgiler var ise elden teslimi gerekmektedir.)

–0—

2.ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI – Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları

Eskişehir Sanayi Odası tarafından ilk defa gerçekleştirilecek olan, Eylül ayından Aralık ayına kadar sürecek dönemde her hafta bir veya iki meslek komitesine üye firmaları bir araya getirmek ve iletişimi artırmak amacıyla birer günlük “ESO Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları”nın düzenleneceği bilgisi gelmiştir.

Bu kapsamda ilk olarak 12. Meslek Grubu (Metal İşleme Sektörü) firmalarının katılımıyla 12 Eylül 2018 Çarşamba günü 10.00- 17.00 arasında ilk fuar gerçekleştirilecektir.

Iletişim: 0222 236 03 80

–0—

3.SASAD – 11. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından SASAD’a gönderilmiş olan “11. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na” ilişkin yazı EK’te bilgilerinize arz edilmiştir.

No attachments were found.

–0—

4.DEİK – 24. Türkiye – Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı

DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi ve İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu KEIDANREN (Japonya İş Federasyonu) işbirliğinde 19 Eylül 2018 tarihinde Four Seasons Bosphorus Hotel’de ‘’24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’’ düzenlenecektir.

ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya; otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi göstermektedir. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ülkemizdeki Japonya sermayeli firma sayısı 200 civarındadır. 2002-2017 dönemi içerisinde ülkemizdeki Japon doğrudan sermaye yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,2 milyar ABD Dolarıdır. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile Marmaray gibi çok önemli projelere finansman sağlanmıştır.

Taslak programı ekte yer alan söz konusu toplantıya enerji, elektronik, makine, otomotiv ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Japonya’dan üst düzey 70 iş insanı katılım sağlayacaktır.

Bu bilgiler ışığında toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar  https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/706/10510 linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları rica olunur.

Ek-1 : Taslak Program Ek-2: Japon İş İnsanları Katılımcı Listesi

–0—

5.The British Chamber of Commerce – Türkiye – UK Ticaret Delegasyonu 18 – 21 Eylül 2018

18-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Birleşik Krallık’tan Türkiye’yi ziyaret edecek Ticari Delegasyon kapsamında İngiltere’den farklı sektörlerde etkinlik gösteren 6 firma Türkiye’de bulunacak. 20 Eylül Perşembe günü İngiltere Konsolosluğu’nda düzenlenecek olan “B2B Toplantı” organizasyonumuzda kümelenme üyelerimizin M and I Materials Limited/ Wolfmet firmasiyla tanışma şansı olacağı iletilmiştir.

M and I Materials Ltd. (https://www.mimaterials.com/, https://www.wolfmet.com/) 50 yılı aşan tecrübesiyle özel endüstriyel materyallerin üretimini yapan uluslararası bir firmadır.   , Yüksek kalitede tungsten alaşım üretiminde uzmanlaşan Wolfmet markasının sahibi olan firma, havacılık ve uzay sektörünün lider tungsten materyal sağlayıcıları arasında bulunmaktadır. Wolfmet, Boeing firmasının tedarikçisi olarak sektörün liderlerinden olmaya devam etmektedir. Firma Türkiye’de havacılık ve uzay sektörünü yakından tanımayı ve OEM ve Tier 1 tedarikçilerle tanışmayı hedeflemektedir.

Bu fırsat için mümkün olan saat aralıkları aşağıdadır.

20 Eylül Perşembe,

09:00 – 12:00, 13:00 – 17.00

Konuyla ilgili detaylı bilgi için:

Bige Kerimoğlu

Business Services Team

The British Chamber of Commerce in Turkey

T: +90 212 249 04 20 ext.119 | F: +90 212 355 77 49

M:  | Süzer Plaza, Harbiye Mh. – 34367 Şişli, Istanbul, Turkey

www.bcct.org.tr