İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 1 Mart 2019

Mart 1, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.TOBB – Sektörel Ekonomi Şurası

toplantının ilk kısmında açıklanan istihdam teşvikleriyle ilgili sunumu ekte verilmiştir.

2.SASAD –  Başkent Üniversitesi “Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme” Sertifika Programı

SASAD tarafından ulaştırılan Başkent Üniversitesi “Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme” Sertifika Programı ile ilgili bilgilendirme aşağıda ve EK’te bilgilerinize sunulmuştur.

Tüm detaylar için Proje Yürütücüsü Dr. Mustafa Kemal TOPÇU (532 706 55 37) ile irtibat sağlanabilmektedir.

*********************************

Sayın İlgili,

  1. Yerli ve Milli esaslar çerçevesinde gelişmeye devam eden Savunma Sanayimizin Ülkemiz açısından bilinen önemine binaen Başkent Üniversitesi işbirliğinde hazırladığımız “Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme” Sertifika Programı 16 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve 4 hafta boyunca Cumartesi-Pazar günleri 9.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.

  1. Eğitimden hedeflenen amaç ulusal rekabet gücünün artırılması maksadı doğrultusunda paydaşların teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi için kapasitenin artırılması, teknoloji edinimi ve uygun pazar seçilmesi kapsamında mesleki ve bireysel gelişimin sağlanmasıdır.
  2. Katılımcılar Başkent Üniversitesi BEDAM tarafından düzenlenecek ve uluslararası geçerliliğe sahip başarı e-sertifika almaya hak kazanacaktır.

Kayıt için: http://bedam.turkvezne.com.tr/

  1. KOBİ’lerden kurumsal katılım olduğu takdirde KOSGEB İşletme Geliştirme Desteğinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Şartları için KOBİ uzmanınıza ya da bize danışabilirsiniz.
  2. Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme Programına ilişkin faaliyet zaman planlaması EK’te dikkatinize sunulmuştur.
  3. Açılış Dersi Korg. (E.) Sayın Alpaslan ERDOĞAN tarafından “Savunma Sanayinin Dünü, Bugünü ve Yarını” teması ile verilecektir.
  4. Proje yürütücüsü Dr. Mustafa Kemal Topcu’nın doktora derecesi “Savunma Yönetimi” alanında olup, Romanya Milli Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Savunma Kaynak Yönetimi Kongresi Bilim Kurulu üyesi ve Uluslararası Savunma Kaynak Yönetimi Dergisi Danışma Kurulu üyesidir.

Detaylı bilgi için:

https://www.linkedin.com/in/dr-mustafa-kemal-topcu-a851b838/

  1. Programa bireysel ve kurumsal katılım konusunda gerekli desteğiniz ve yönlendirmeniz için şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Dr. Mustafa Kemal Topcu

Proje Yürütücüsü

+90 532 706 55 37

3.SASAD –   Honda Vakfı 2019 Yılı Ödülleri

Honda Vakfı tarafından “Ecotechnolgy” konusunda önemli  çalışmaları olan (yenilikçi veya insan yaşamına  önemli katkı sağlayacak faaliyetler) kişi ve/veya  kuruluşlara verilecek ödül  ile ilgili etkiliğin bilgilendirilmesi Ek’te yer almaktadır.

Ödül için önerilecek kişi ve/veya kuruluşun 15 Mart 2019 tarihine kadar EK başvuru formu ile yapılması gerekmektedir.

NOT: Başvuru formunun gönderileceği e-posta adresi EK’te sarı renk ile gösterilmiştir.

4.SASAD – Japonya’dan Tedarik Edilen Ürünler Hakkında

SASAD’dan ulaşan yazı ile;

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında gerçekleşen ticaret hacminin yıllara sari olarak artış gösterdiği, iki ülke arasında olumlu yönde inkişaf eden ilişkilerin sivil veya savunma havacılık alanlarında da güçlenmesini teminen Savunma Sanayi Başkanlığı faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği; bu çerçevede Japonya’dan sivil veya savunma havacılık alanında tedarik edilmesi planlanan ürünler veya hali hazırda tedarik sürecinde sorun yaşanan ürünlere dair SSB’lığına bilgi verilmesi rica edilmektedir.

SSB Temas Noktası: Gökhan Özmen (0312 411 96 98)

5.SASAD – E- PTT Entegrasyon Hizmetleri Tanıtım ve Protokol İmza Töreni

PTT Genel Müdürlüğü tarafından değişik sektörlerdeki kurum ve kuruluşlara verilen E- Ptt Entegrasyon Hizmetlerinden SaSaD Üyelerinin de faydalanması değerlendirilerek iki kuruluş arasında bir protokol imzalanması ve hizmetler hakkında detay bilgilendirme yapılması konusunda ortak bir mutabakat oluşmuştur.

Hizmet kapsamı e- fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, e- bilet olup istendiği takdirde mevcut ERP sistemine entegre edilebilmektedir. Bu hizmetlerin milli bir kuruluş tarafından yapılabilmesi, sektörümüzün bilgi güvenliği hassasiyetine de çözüm getirecek bir uygulama olacağından ayrıca önem arz etmektedir. Protokol gereği SaSaD Üyelerine liste fiyatları üzerinden çok önemli bir indirim yapılması üzerinde de taraflar mutabık kalmışlardır.

SASAD tarafından etkinliğe firmaların davet edilmesinin ve katılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.

Katılım sağlayacak personellerin içerisinde Mali işler ve Bilgi İşlem departmanı sorumlu /yetkililerinin olmasının karar verme kolaylığı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Etkinlik 07 Mart 2019 günü öğleden sonra  PTT Pul Müzesi Ulus / Ankara adresinde yapılacaktır. (Saati Bilahare bildirilecektir) Katılım durumunun 04 Mart 2019 gününe kadar mesai saatleri içerisinde bildirilmesini rica ederiz.