İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD: 26 Nisan 2017 Tarihli Duyuru

Nisan 30, 2017
hukd-1200x800-1200x800.jpg

Yakın zamanda Havacılık ve Uzay Kümelenme Derneği’ne çeşitli kurumlardan iletilen duyurulara ve haberlere aşağıda yer verilmiştir.

SaSaD’dan gelen duyurular

SaSaD’ın 25 Nisan 2017 tarihli ve “2017 Teknoloji Paneli Faaliyetleri” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

2017 Teknoloji Faaliyetleri Raporu

***

Kenetchi International firmasından gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. SaSaD ve HUKD tarafından herhangi bir yükümlülük alınmadan sadece duyuru amaçlıdır.

Zoodel Üyeliği

***

SaSaD’ın 26 Nisan 2017 tarihli ve “Silah Sanayi İhtisas OSB Kuruluşu” ve “Ömür Devri Yönetimi Konferansı” konulu yazıları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Silah Sanayi İhtisas OSB Kuruluşu

Silah Sanayi İhtisas OSB Kuruluşu Ek

Ömür Devri Yönetimi Konferansı


EÜ EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ’nden gelen Ticari İşbirlikleri duyuruları

İspanyol KOBİ nin Partner Arayışı
Katkı maddesi üzerine çalışan İspanyol bir KOBİ, müşterilerine,% 30’a kadar su ile dengeli emülsiyonlaştırılmış fosil ve biyoyakıt emülsiyonları üreten ekonomik organik tenso-aktif katkılı paketler sunmaktadır. KOBİ, işi genişletmeyi ve yalnızca emülsiyon yapıcılarını değil müşterinin nihai emülsiyonlarını bağımsız bir şekilde elde etmesini sağlayan bir karıştırma makinesi ürettirmeyi/üretmeyi planlamaktadır. KOBİ, bu noktada ortak girişim (joint venture) yapabileceği firmalar aramaktadır.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88735c4c-cfa0-47c6-97b3-081bbc5e9bf2

***

Yenilikçi Sentetik Lif.
Almanya’da bir üniversite kurumsal düzeyde araştırma süreçleri kurgulanması bağlamında yenilikçi sentetik liflerin üretimi konusunda laboratuvar aşamasından pilot üretim aşamasına kadar süreç geliştirmektedir. Üniversiteden ve sanayiden ortak araştırma / geliştirme konularında partner arayışı söz konusudur.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8f99487-6a7d-4cc3-878e-251f22ad73a9

***

Özel Bir Kimyasal Üretimi İşbirliği

Almanya’da büyük ölçekli bir firma formülasyonunu tamamladığı özel bir kimyasal madde için üretim ölçek büyütme amacı ile işbirliği yapacağı partner firmalar aramaktadır. Üretim için gerekli teknik özellikler;

  1. Ön Karıştırma Haznesi.
  2. 200 bar 300 C tüp reaktör ve reaksiyon için uygun pompa sistemi.
  3. Yanıcı ve zehirli reaktiflerin saklanmasına uygun depolama alanları.
  4. Absorpsiyon kolonları ve Sıyırma Sistemleri.
  5. Yüzlerce ton üretime uygun olabilecek kurulu kapasite.
  6. İlk beş yıl içerisinde x1000 ton ölçeğinde üretim kapasitesine ulaşabilecek durumda olmak.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff71b933-acfa-4f3a-8e69-f45a87a37b1e