İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HOLLANDA SEYAHATİ NOTLARI

Kasım 28, 2018
Görsel-Template-25-1200x675.jpg

14 Mayıs 2018 tarihinde Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Kompozit Sanayicileri Derneği desteği ile yapılan İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler ile ilgili çalıştayın devamı niteliğinde 21 – 23 Kasım 2018 tarihleri arasında yine Kompozit Sanayicileri Derneği, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Hollanda İstanbul Konsolosluğu, Hollanda Inovasyon Grubu ortaklığında Hollanda’da bulunan bazı Kompozit Araştırma Merkezlerine ve Üniversitelerine, İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler konulu bir iş gezisi düzenlenmiş ve bu çalışmaya HUKD ve Hollanda Baş Konsolosluğu Inovasyon Grubu ve KVK (Chamber of Commerce) yetkilileri dışında TAI, Kordsa, Dow Aksa ve Ases Havacılık firmaları yetkileri de katılmışlardır.

Çalışmalar sırasında Enschede’de bulunan Termoplastik ARGE Merkezi (TPRC), Termoplastik Uygulama Merkezi (TPAC) yanında Marknese bölgesinde yer alan Hollanda Havacılık Kurumu (NLR – Netherlands Aerospace Center) ziyaret edilmiş, ve yine NLR tesislerinde Kompozit Üretimi ve Yüksek Performanslı Uygulamalara dair “8th International Symposium on Composite Manufacturing for High Performance Applications” seminerinin ikinci gününe katılım sağlanmıştır.

Akabinde bu konuda çalışan Hollanda firmaları ile Türk Firmaları bir B2B toplantısında bir araya gelerek tanıtım yapmışlar ve olası işbirlikleri konusunda görüşmelerde bulunmuşlardır.

Çalışmaların son gününde ise Delft Bölesinde bulunan ve dünyanın önemli havacılık eğitimi veren üniversiteleri arasında yer alan TU Delft (Delft Teknik Üniversitesi – TU Delft yetkilileri ile bir araya gelinmiş, eğitim programları konusunda bilgiler alınmış kompozit ve katmanlı üretim teknolojileri ağırlıklı laboratuvarları da ziyaret edilmiştir. Yine Hollanda ve Türk firmaları B2B çalışması altında firma tanıtımları yapmışlar, ayrıca HUKD ile birlikte EACP (European Aerospace Cluster Partnership) üyesi olan NAG (Netherlands Aeropsace Group) yetkilisi ile de görüşülmüş ve NAG üyeleri ile olası Avrupa Birliği H2020 – Cleansky 2 projelerinde ortak çalışma yapma konusu görüşülmüştür.

Aynı gün öğleden sonra ise bir kısım grup üyeleri KVK ve The Hague – Business Agency yetkilisinin de katılımı ile Ypenburg Teknoloji Parkı (Digital Factory for Composites Field Lab (DFC, Ypenburg, the Netherlands) ile ziyaret edilmiş, ayrıca bu konular ile ilgili teknoparkta yerleşik iki ayrı firma ziyaretinde de bulunulmuştur.

İlgili bu çalışmanın bir devamı olarak halihazırda yapılan Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışmasını da destekleyecek şekilde ileriki aylarda Termoplastikler ve Kompozitlerin Yüksek Katma Değerli Uygulamalarına yönelik ve farkındalığı arttıracak çalıştaylar / seminerler düzenlenmesi konusu da görüşülmüştür.”