İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Nisan 4, 2020
Sunu1-2-1200x675.jpg
Gümrük Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik  Üzerine
Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 01 Nisan 2020 Tarihli ve 31086 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Mezkûr düzenlemeyle yönetmelikte yapılan değişikliklerin ayrıntıları aşağıda özetlenmiştir.

Öncelikle, değişikliklerde öne çıkan hususlar  maddeler halinde özetle aşağıdadır.

Buna göre:

1- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) için aranacak özel koşullar arasında yer alan otuz işçi istihdamıyla ilgili önceden YGM ile yapılan sözleşmeden geriye dönük bir aya bakılıyorken değişiklikten sonra; geriye dönük bir yılın ortalamasında 30-işçi istihdam edilip, edilmediğine bakılacaktır.

2- Onaylanmış kişi statü belgesinin geri alınmasını gerektiren şartlara 30-işçi altına düşülmesi hali ilave edilmiştir. Böylelikle belge almak için sanal işçi alıp, belge alındıktan sonra işçilerin çıkartılmasının önüne geçilmiştir.

3- Menşei Şahadetnamesinin ,serbest dolaşıma giriş ekinde mevcut olmaması ve  sonradan ibraz edileceğine dair gümrük idaresine başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün başvuruda bulunmasını beklemeksizin eşyanın tabi olduğu menşei esaslı ticaret politikası önlemi ,ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi suretiyle , beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içerisinde menşei şahadetnamesinin sonradan getirilebileceği ve tahsil edilen tutarın geri verileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Yani, yükümlünün Menşe şahadetnamesi ibrazında mükelleflere, yükümlülükleri teminata bağlayıp altı ay içerisinde çözme yanında, peşin ödeyip altı ay içerisinde belge ibraz ederek geri alma seçeneği de sunulmuştur. Farkın emanet hesabına alınması hükmü kaldırılmıştır. Ayrıca Mükellefin, tahakkuktan önce teminata bağlamayla ilgili dilekçe ile talep zorunluluğu kaldırılmıştır.

4- Eşyanın birden fazla ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması halinde verilecek menşei belgesi ibraz edilmesine açıklık getirilmiş olup, bu durumda Menşei Şahadetnamesi ibrazı zorunlu kılınmıştır.

5- Eşyanın, Antrepo ve/veya Geçici depolama yerlerinden Kesin çıkış işlemlerinde kime teslim edileceğine dair hükümler netleştirilmiş, buna göre eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişiler tarafından teslim alınacağı hükmü getirilmiştir.

6- Geçici depolama yerlerinin bulunmadığı alanlara getirilen eşyanın konulduğu yerlerin geçici depolama yeri olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlardan biri olan İthal konusu eşyanın ithalat vergileri ile fon tutarının %20 fazlasıyla teminata bağlanması uygulaması kaldırılmış; teminat oranları vergilerin % 100’ü olacak şekilde yeniden belirlenmiştir. Bu yönüyle kanunla çelişen husus bertaraf edilmiştir.

7- Beyanname ekinde yer alan faturalarda GTİP’in yazma koşulu kaldırılarak; bunun yerine eşyanın tanımının yazılması kuralı benimsenmiştir.

8- Ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması açısından yolcu beraberinde getirilerek serbest dolaşıma sokulacak olan veya yolcu beraberinde geçici çıkışı yapılarak geri getirilecek olan numune , sergi ve fuar eşyasının beyanının daha hızlı veya daha az bürokratik süreçle yapılmasını teminen söz konusu eşyanın beyanname yerine geçen  “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmesi sağlanmıştır. Beyanname yerine kullanılabilecek belge olarak “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” adında yeni bir belge tanımlanmıştır.

9- Taşıt Üstü gümrük işlemleri hükümleri saklı kalmak üzere, diğer kurumların kontrolüne tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için gerekli olan lisans, izin, uygunluk belgesi ya da bu belgeler yerine geçen bilginin sonradan ibraz ya da beyan edileceğinin beyannamenin 44 no.lu kutusuna kaydedilmesi koşuluyla, ilgili kurumca beyanname tescilinden sonra yapılan denetimin olumsuz sonuçlanması halinde, beyanname iptal edilerek eşyanın mahrece iadesi, 3.ülkeye transiti veya tasfiye edilmesi gerektiğine dair hüküm eklenmiştir. Ayrıca eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemeyeceği hükmü mahfuzdur.

10- Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanmış olan eşya, yükümlü talebi doğrultusunda, ithalinin yasak olduğunun yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde mahrecine iade ya da ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit edilebilme veya masrafları yükümlüye ait olmak üzere eşyanın gümrüğe terk edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

11- Eşyanın akredite laboratuvara yönlendirilmesine ve söz konusu laboratuvarların tahlil sonuçlarının hangi şartlarda kabul edileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. Yani eşyanın tahlil işlemleri gümrük laboratuvarı dışında akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde bu laboratuvar tarafından düzenlenmiş tahlil raporlarına da beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir yıl süre ile itibar edileceği ve tam muayene  ve emsal kabul edilmeyen zorunlu gümrük tarifeleri hariç eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

12- “Gümrük antrepo açma izinlerinde süre sınırlaması konulmaz.” Hükmü kaldırılarak Yönetmeliğin 519.maddesindeki tezat ortadan kaldırılmıştır. Bilindiği üzere 03.01.2019 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile 519.maddede, Yatırım iznine tabi antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri; açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Dolayısıyla yeni yapılan değişiklikle antrepo açma izin belgeleri üzerine süre konulabilecektir

13- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük idaresinden izin alınmadan farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek suretiyle depolanabileceğine dair düzenleme yapılmış olmakla birlikte antrepo rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulması halinde düzenlenen bu kolaylığa sınırlama getirileceği de ilaveten ifade edilmiştir.

14- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlülerin geçici ithalat işlemlerine konu eşyalarının yurt için 24-aydan daha uzun süre kalmalarına olanak sağlayacak yeni haklar getirilmiştir.

15- Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın teminatı, önceden sadece izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine dilekçe ile başvurulması ve geçici ithalat ve yeniden ihracat beyannameleri incelenerek, giren eşyanın şartlarına uygun olarak yeniden ihraç edildiğinin anlaşılması durumunda çözülebiliyorken; yapılan düzenleme ile başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğunun anlaşılması durumunda da teminat çözülebilecektir. Ayrıca, Geçici ithalat işlemlerinde cari hesap defteri tutma zorunluluğu kaldırılmıştır.

16- İdareye verilen teminatların değiştirilmesine yönelik “aynı değerdeki başka bir teminat” ibaresi kaldırılarak; idarede bulunan mektupların farklı değerdeki teminat mektuplarıyla da değiştirilebileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

17- Teminat mektuplarına ilişkin ekler yeniden düzenlenmiştir. (Yönetmeliğin Ek-77’si, EK 77/A’sı ve EK 77-B’si değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe Ek-77/C eklenmiştir.)

18- Başlamış bir işlem için önceden verilen teminat mektubu yerine, yeni bir teminat mektubunun verilmesi gerektiği durumlarda, yeni mektup metinlerinde Ek-77/C’de yer alan ifadelerin de bulunması gerektiğine dair fıkra ilave edilmiştir.

19- Elektronik teminat mektubunun kabulü ve diğer işlemlerinin nasıl yapılacağına dair hükümler ilave edilmiştir.

20- Geri verme veya kaldırma başvuru formları elektronik ortama taşınmış; gümrüğe yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca birden fazla beyanname ve ceza kararı için başvuru yapmaya bakanlık yetkili kılınmıştır.

21- Geçici depolama yeri ile ve antrepo açma koşullarında düzenlemeler yapılmıştır (Madde metnine yeni derç edilen kanun hükümlerinden “kesinleşmiş” mahkûmiyet kararı bulunmaması, sermaye dağılımı ve ortaklık yapısını gösteren son ticaret sicil gazetesinin aranması, gümrük ve vergi mevzuatı uyarınca borcun bulunmaması, imza sirkülerinin aslının veya noter onaylı suretinin aranması, kıymetli maden ve kıymetli taşların konulduğu antrepolar için metre kare sınırından muaf tutulması, şirket hisselerinin devredilmesi durumunda 10-iş günü içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine bilgi verilmesi gerektiği, Şirket sermayesinin % 10 veya fazlasının devredilmesi durumunda, devralan kişilere adli sicil belgelerinin talep edilmesi, adres taşımalarında aynı gümrük idaresine bağlı olma koşulunun aynı bölge müdürlüğüne bağlı olma koşulunun getirilmesi, gibi).

22- Yönetmeliğe “Yanlış İzahat verilmesi” başlıklı 580/A maddesi ilave edilmiştir. Buna göre Gümrük idaresi tarafından yükümlüye tarife bilgisi de dahil olmak üzere yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde hangi durumlarda idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

23- Gümrük teşkilat yapısı gereğince geri verme ve kaldırma yetkilerinin vergisel sınırlarında değişiklik yapılarak 500.000 TL’ye kadar ilgili gümrük müdürlükleri, 5.000.000 TL’ye kadar gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, 5.000.000 TL’nin üstündeki “Geri verme ve kaldırma başvuruları” için Ticaret Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

24- Yönetmeliğe eklenen geçici 16. maddeye istinaden Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve daha önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanı altı aylık süre içerisinde ibraz edilebileceğine dair eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri derç edilmiştir.

Değişikliklerin, başta dış ticaret paydaşları olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca tüm insanlığı tehdit altına alan Yeni Korona Virüs Hastalığının (COVID-19) yayılmasını durdurmak için büyük özveri ile gece gündüz demeden geleceğimiz için çalışan yetkili otoriteler, sağlık ve emniyet çalışanları başta olmak üzere, diğer yönden ülkemizin ekonomik çarklarının dönmesine katkı sunan tüm çalışanların çabasına, özverisine minnet duyuyor ve hepsine teşekkür ediyoruz…

Yönetmelik metnine ve eklerine aşağıda eklediğimiz link ile erişim sağlanabilir.

İlgili Yönetmelik ve Ekleri:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-3.htm