İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


European Enterprise Promotion Awards – EEPA

Mart 27, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg

Avrupa Komisyonu, 2019 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) yarışmasını ilan etmiştir. Yarışma, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve küçük işletmelerin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurumların takdir ve teşvik edilmesi için yapılmaktadır. Seçim süreci iki aşamalı olarak yapılmakta olup öncelikle başvurular ulusal düzeyde toplanmakta olup daha sonra her ülkeden uygun bulunan 2 proje/uygulama sahibi Avrupa çapındaki yarışmaya aday gösterilecektir; yarışmanın ikinci ayağında Avrupa çapında ödül alanların belirleneceği ödül töreni 2019 yılı Kasım ayında düzenlenecektir. Yarışmanın Türkiye ulusal ayağında sorumlu kuruluş KOSGEB’dir. 2019 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların başvuru formunu doldurarak KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Başvurusu yapılacak olan Projenin en az 2 yıl boyunca uygulanmış olması gerekmektedir. KOSGEB Başkanlıktan şifahen alınan bilgiye göre başvurusu yapılan projenin başka bir yarışma kapsamında ödül almış olması, bu yarışmaya başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Geçmiş yıllarda ödül alanlar:

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019, Cuma

Duyuru ve Başvuru Formu için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6955/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2019-basvurulari-basladi

Avrupa Komisyonu’nun duyurusu: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/

Kimler başvurabilir?

AB Üyesi Ülkeler ile İzlanda, Sırbistan ve Türkiye’den;

  • Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Kamu – Özel Ortaklıkları
  • Üniversiteler

Yarışma kategorileri ve ödüller: Aşağıdaki her bir kategoride başarı ödülü verilecek olup tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici uygulamanın sahibine Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Kategori Detaylar
Girişimcilik Ruhunun geliştirilmesi Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
Yeteneklere yatırım yapmak Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
İş Ortamının geliştirilmesi İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİlerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar
İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi İşletmelerin ve özellikle KOBİlerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar
Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi KOBİ’lerin Çevre Dostu (Yeşil) Pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar
Sosyal açıdan Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler arasında ortak Sosyal Sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar; özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

Değerlendirme kriterleri

  • Projenin en az 2 yıl boyunca uygulanmış olması
  • Projenin orijinal ve yenilikçi olması
  • Projenin bölgede veya Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması
  • Projenin yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkı sağlamış olması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Şeyda İkiz

Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, KOSGEB

Tel (1): (312) 595 28 62

Tel (2): (312) 595 28 00

e-posta (1): seyda.ikiz@kosgeb.gov.tr

e-posta (2): ggm@kosgeb.gov.tr