İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Enerji Verimliliği Ödül Yarışması

Mayıs 24, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği 2019 Enerji Verimliliği Ödül Yarışmasına başvurular devam etmektedir. Sanayi Kuruluşları için belirlenen kategoride ödülleri KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler için ayrı ayrı verilecektir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla ikidir. Yarışmaya katılım sanayi kuruluşları için ücretlidir. Ödül almaya hak kazanan firmalar ile kurum/kuruluşlar, ödül almaya hak kazandığı bina, tesis veya ürün için Ödül Logosu’nu ödülü aldığı yıldan başlamak üzere üç yıl boyunca kullanma hakkını elde ederler.

İnternet Sitesi: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/

Online başvuru sistemi: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/basvuru.html

Kategoriler ve Uygun Başvuru Sahipleri

Ana Kategoriler Alt Kategoriler Uygun Başvuru Sahipleri
Sanayi Ödülleri Enerji Verimli Ürün* Elektrikli ve elektronik eşyaları üreten firmaların Ar-Ge ve / veya mühendislik çalışmaları sonucu geliştirdikleri ve önceki eş değer ürüne oranla daha az enerji tükettiği kanıtlanabilen ürünler başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2016-2017-2018 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır. Türkiye’de yerleşik bütün sanayi firmaları ödüle başvurabilir.  Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir.
Enerji Verimliliği Projesi* Gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarının önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi uygulamaları hayata geçirmiş bütün sanayi sektörlerindeki firmalar başvurabilecektir. Söz konusu proje 2016-2017-2018 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır. Önemli not: Güneş panellerinden ve rüzgar türbinlerinden elektrik üreterek tesiste kullanılması veya şebekeye verilmesine yönelik projeler bu kapsamda olmayıp, prosesleri için gerekli enerjinin güneş ve rüzgar kaynaklı projelerle elde edilmesi ile tasarruf sağlanan projeler kapsamdadır.
Özel Kategoriler Üniversite-Sanayi İşbirliği Bu kategoriye bir sanayi tesisinde uygulamaya geçmiş, sanayiye önerilmiş, sanayi tesisinin gerçek değerleri kullanılarak yürütülmüş/tamamlanmış doktora/yüksek lisans vb üniversite – sanayi işbirliği projeleri ile akademisyenler ve proje ekipleri başvurabilir. Projeler son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilmelidir.
 • Akademisyenler
 • Proje Ekipleri
Kurum ve Kuruluşlar Bu kategoriye kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar vb. katılabilir. Son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile başvurulabilir.
 • Kamu Kurumları/Kuruluşları
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • STK’lar
 • Birlikler
 • Odalar
 • Okullar
 • Diğer kurum ve kuruluşlar
Teknoloji Bölgelerinde yer alan firmalar Bu kategoriye teknoloji bölgelerinde yer alan firmalar başvurabilir. Proje/ürün (akıllı şehirler, akıllı sistemler, enerji sistemleri, elektrikli araçlar, enerji depolama, nesnelerin interneti, atıktan enerji vb) son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilmelidir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar

* Ödüller; sanayi firmaları için iki kategoride “Büyük Ölçekli Kuruluş” ve “KOBİ” olmak üzere ayrı ayrı verilecektir. Bir firma her iki kategoriye de başvurabilir.

Başvuru başına Katılım ücreti:

Dikkat edilmesi gereken Hususlar:

 • Bir sanayi kuruluşu, her iki kategoriye de başvurabilir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla iki adettir.
 • Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir. Başvuru formu ile birlikte “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” da iletilmelidir.
 • Ek olarak sunulacak olan analiz raporları, belgeler, izinler vb dokümanın son geçerlilik tarihlerinin geçmemesine ve orijinal versiyonunun kopyası şeklinde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Başvuru formuna ilave edilecek Taahhüt, imza sirkülerinde yetkisi olan yönetim kadrosundan alınmalıdır. Islak imzalı ve taranmış hali ek olarak gönderilecektir.

Değerlendirme süreci:

 • Ödül jürisi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, İSO Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, sanayi temsilcileri, üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, enerji verimliliği uzmanları ile sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşur.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra İSO Çevre ve Enerji Şubesi başvuruları istenilen bilgi ve belge üzerinden ön değerlendirmeye tabii tutar. Koşullara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Elenen firmalara başvuru ücretleri iade edilir. Ön değerlendirme sonrası ilave bilgi ve belge istenebilir.
 • Jüri tarafından dosya bazında puanlama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinden sunum talep edilebileceği gibi belirlenen tesisler ziyaret de edilebilir.
 • İfade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilir. Jüri uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verebilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/iletisim.html