İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Elektronik Belge Uygulaması

Temmuz 13, 2018
Gorsel-Template-1200x675.jpg

Ekonomi Bakanlığı’nın 14.06.2018 tarih ve 44934447 – 045.01 – E.63380 sayılı yazısında kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı belirtilmektedir.

Yazıda, yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm süreçlerin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla yürütülmesi amacını haiz projenin ilk aşamasının, yatırımcılar adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesinin oluşturduğu,  bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine ilişkin Yetkilendirme Tebliği 31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ikinci aşamada ise yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü müracaatın elektronik ortamda alınması sağlanarak, kâğıt ortamında evrak akışı uygulamasına son verileceği ve bu kapsamda da Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/2 sayılı Tebliğ 10 Haziran 2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu mevzuat düzenlenmesi çerçevesinde 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatların, Bakanlık tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirileceği, bu tarihten önceki müracaatlara istinaden düzenlenmiş yatırım teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin ise hâlihazırda olduğu gibi kâğıt ortamında sonuçlandırılacağı bildirilmektedir.

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlık tarafından onaylanmış kişilerin E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilecek olup, Yatırım Teşvik Sisteminin tüm kullanıcılarının en kısa sürede yetkilendirme için Bakanlığa müracaat etmelerinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, yatırım teşvik uygulamalarının elektronik ortama alınması ile birlikte hızlanan süreçler ve E-TUYS adlı web tabanlı uygulamaya erişim gibi hususlar göz önünde bulundurularak, 2 Temmuz 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilecek yeni belge müracaatlarının sonuçlandırılması hususunda Bakanlığın tek yetkili mercii olması yönünde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren sonra yatırım teşvik mevzuatında tanımlanmış “Yerel Birimler ’in yatırım teşvik belgesi düzenlemesine ilişkin yeni müracaat kabul etmesinin mümkün olmayacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 01 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Doğrudan Yabancı yatırımlar Kanunu uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5 inci maddesi çerçevesinde yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilen, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (EK-1)”, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu (EK-2)” ve “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu (EK-3)” dokümanlarının kâğıt ortamından uygulanmasına son verildiği, söz konusu dokümanlarda talep edilen bilgilerin yetkilendirilen kişiler tarafından E-TUYS ortamında iletilmesi gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye (duyuru, mevzuat düzenlemesi, kullanım kılavuzu, dilekçe, form vb.)  Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yer alan E-imza Uygulamaları/ Uygulamalar/ Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmelerinden ulaşılabilmektedir.