İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


EKONOMİ BÖLGELERİ NERELERDE KURULACAK

Haziran 28, 2017
Gorsel-Template-17-1200x675.jpg

Üretim Paketi’nden çıkarılan ve zeytinliklerin kurtulduğu yorumlarına neden olan düzenlemeye ilişkin Sanayi Bakanı Faruk Özlü, “Kimse vazgeçtiğimizi düşünmesin” diye konuştu. Özlü, paketle planlanan ekonomi bölgelerinden ilk ikisinin petro-kimya ve otomotiv olacağını belirtti.

TBMM tatile girmeden önce yasalaşan ve yeni ekonomi bölgeleri kurulmasını öngören Üretim Paketi’nin hayata geçirilmesi çalışmalarını anlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, planlanan 5 ekonomi bölgesinden 3’ünün üretim konusunu belirlediklerini açıkladı. Özlü, iki bölgede petro-kimya, bir bölgede otomotiv ağırlıklı faaliyet yürüteceğini açıkladı. Özlü, zeytinlik konusunda ise “Kimse vazgeçtiğimizi düşünmesin. Gelişmiş ülkelerde, kirli akan nehir gördünüz mü? Fabrika var, yanında inekler otluyor. Bence, ülkenin sanayisini doğasıyla birlikte geliştirmemiz lazım” dedi.

PLAN HAZIRLANIYOR

Hükümetin Singapur Modeli olarak lanse ettiği, büyük limanların yakınında planlanan ekonomi bölgeleriyle ilgili çalışma başlıyor. TBMM’de kabul edilen Üretik Reform Yasası’nı hayata geçirecek olan bakan Özlü, zeytinliklerin sanayi bölgelerine dönüştürüleceği tartışmaları arasında yasalaşan düzenlemenin uygulama planını anlattı. Özlü, düzenlemenin ana unsurunu, ekonomi bölgelerinin oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

EKONOMİ BÖLGELERİ

“Biz, Türkiye’nin sıçrama yapmasını arzu ediyoruz. Bu sanayi ve teknoloji ile olacak. Bunun için büyük ekonomi bölgelerine ihtiyaç var. Bunlardan biri Trabzon, biri Batı Karadeniz Zonguldak Bölgesi, Kuzey Ege, Aliağa ve Menemen bölgesi, Güney Marmara Bandırma bölgesi, Adana-Mersin bölgesi. Üretim konuları belirleniyor. Aliağa ve Mersin ekonomi bölgeleri petro-kimya şirketlerine açılacak. Batı Karadeniz bölgesinde otomotiv düşünüyoruz. Trabzon Bölgesi için denizin doldurulması gerekiyor. Bu bölgenin üretim başlığı için araştırma yaptırıyoruz.

NASIL ÇALIŞACAK?

Türkiye’nin petro-kimya sanayi ürünlerinde, 11 milyar dolarlık açık veriyoruz. Türkiye 4-5 tane Pektim ölçeğinde tesis kursa iç pazarı karşılıyor. Filyos’a büyük parseller düşünüyoruz. Burayı Başbakanlık Yatırım Destekleme Ajansı ile ortak çalışıyoruz. Oradaki liman yapıldığında, hemen arkasındaki 8-10 parseli büyük yatırımcılara vereceğiz.

Bölgeler, ölçeğine göre 50-60 milyar lira ile 40-50 milyar dolar arasında yıllık ciro yapabilir. Örneğin, Adana 50 milyar dolar, Filyos 40-50 milyar lira olur. Bunların hayata geçirilmesi 5-10 yıl arasında zaman alır. Hem bölge kurulacak, hem de yatırımcı davet edilecek. Rekabet üstünlüğü alanlar yaratırsanız geliyorlar. Cazibe Merkezi olsunlar istiyoruz.”

ÜLKELERE BAKILACAK

Özlü, “Zeytinlik tartışmaları daha çok Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgeleri için yaşandı. Biz her türlü öneride bulunduk. 10 ağaçtan az olan yerler zeytinlik sayılmasın diye. Önce kabul ettiler, sonra itiraz ettiler. Şimdi buna formül aranacak. Zeytincilik Kurulu belirlesin istedik. Kimse vazgeçtiğimizi düşünmesin. Türkiye’nin gelişmesi için bunları yapmalıyız. İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelere bakın. Gelişmiş ülkeler aynı zamanda çevre ve doğaya saygılı ülkeler. Bu ülkelerde kirli akan bir nehir gördünüz mü? Bence bu ülkeleri örnek alıp, ülkenin sanayisini doğasıyla birlikte geliştirmemiz lazım. Bizim aslında yapmamız gereken, çevre ve doğaya saygılı kalkınma hamlesi başlatmak. Sanayisi gelişmiş ülkeler doğaya son derece saygılı ülkeler. Örnek almamız gereken model varsa, bu ülkelere bakacağız” dedi.

Haluk ERCEBER CHEMPORT KİMYA SANAYİCİLERİ VE HİZMETLERİ DERNEĞİ