İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


DERNEĞİMİZE YENİ ÜYE KATILIMI

Eylül 3, 2018
Görsel-Template-1-1200x675.jpg
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM)‘ nin Öğretim Üyesi Sn. Yeşim Müge Şahin, Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2018 tarihinde yapılan 147. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM), Arel Üniversitesi tarafından 2016 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulan bir ” Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı” desteği ve Arel Üniversitesinin aynı katkıları ile 2017 yılının Ocak ayında kurulmuştur. Merkezin faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla, Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesinde merkez için bir villa tahsis edilmiş ve bu alanda içerisinde laboratuvar ve üretim ekipmanlarının da bulunduğu bir Ar-Ge merkezi inşa edilmiştir. Mayıs 2017 itibariyle YÖK tarafından onaylanarak kurumsal kimliğini kazanan ArelPOTKAM, Arel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin genel amacı; gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da oldukça güncel konulardan ve kullanım alanı her geçen gün artan ileri mühendislik malzemelerden fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle ilgili ilaç, gıda, otomotiv, inşaat, biyomedikal, elektrik-elektronik, havacılık ve uzay, kimya, tıp, tekstil, deri ve kağıt sektörlerinde üretim yapan firmalara yönelik altyapı olanaklarını sağlamak, düzenlenecek eğitimlerle firma personellerinin Ar-Ge kültürünü geliştirmek, Ar-Ge projelerinin arttırılmasını sağlamak ve bu konularda firmalar arası işbirlikleri ve kümelenmeler yaratmaktır. Ayrıca bu Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak patent, faydalı model gibi çıktıların ticarileşmesi sağlanarak bu alanlardan ekonomik kazanımların elde edilmesi ve ilerlemeyi sağlayacak altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kurulan Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Üniversite-Sanayi işbirlikleri de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hem Arel Üniversitesi hem de diğer üniversitelerle ortak yürütülen temel araştırma çalışmalarının endüstriye yönelik uygulamalı araştırmalarının yürütülmesi projeler ile sağlanmaktadır.
Malzeme sektörü, ekonomide tüm faaliyetlere girdi sağlayan temel alanlardan biridir. İleri Mühendislik malzemelerinden olan fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler ise toplam malzeme sektörünün %70′ ini oluşturmaktadır. Bu malzemeler savunma, havacılık, otomotiv, inşaat, mikro elektronik, biyoteknoloji, kimya, tıp ve nanoteknoloji ile birlikte sınai üretimin karakterini dönüştürecek ana teknolojik alanlarda kullanılmaktadır. Merkez,  belirtilen sektörlere yönelik faaliyetleri yürüten KOBİ ve Sanayi niteliğindeki firmalara karakterizasyon, eğitim ve altyapı hizmeti sağlamakla beraber fonksiyonel polimer ve kompozit malzemelerle ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin aktarılması için firmalara teorik ve uygulamalı eğitim desteği de sağlamaktadır. ArelPOTKAM gerek akademik kadrosu, gerek sahip olduğu altyapı olanakları, gerekse de bir önceki faaliyet döneminde faydalanıcılara yönelik yürütmüş olduğu çalışmalarla bu alanda Türkiye’de adından söz ettiren bir merkez haline gelmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM)‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.