İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Covid-19 Salgının Plastik Sektörüne Etkileri

Mart 26, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Bildiğiniz üzere, Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında Corona virüse karşı alınan önlemler geçtiğimiz günlerde açıklanmış bulunmakta. Söz konusu salgının sektörümüze etkisi ve alınan önlem paketlerinden yararlanma koşulları hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Covid-19 salgınının Çin sınırlarını aşması ve küresel ölçekte hızla yayılması ile birlikte imalat sanayinde talep kaynaklı bir gerileme gözlemlenmeye başladı. Salgının plastik sektörüne etkisini en fazla etkilenen alt sektörler bazında değerlendirmek gerekirse;

Otomotiv: Sektör bazında farklılık gösterse dahi özellikle otomotiv sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini söylemek mümkün gerek Avrupa ve ABD’de gerek diğer coğrafyalarda otomotiv firmaları üretime ara verme kararı alıyor. Şu ana kadar Volkswagen, Mercedes, BMW, Ford, Fiat Chrysler, Renault ve Toyota Avrupa tesislerinde üretime ara verdi. Otomotiv sektörünün ana tedarikçilerinden olan plastik sektörü ise bu gelişmeden oldukça olumsuz etkilenmiş durumda. Devamı için bağlantıyı takip ediniz.

Ambalaj: Ambalaj sektörünü kendi içerisinde iki alt sektörde ele almak mümkün; endüstriyel ambalaj kısmında üretimdeki yavaşlamaya bağlı olarak bir gerileme görülmekle birlikte nihai tüketiciye hitap eden tek kullanımlık ambalaj ve film sektöründe son dönemde bir artış gözlemlenmektedir. Devamı için bağlantıyı takip ediniz.

Medikal: Medikal sektöründe plastik ürünlere olan talepte çok hızlı bir artış yaşanmıştır. Maske ve eldiven ihtiyacının karşılanması için tüm firmalar yüksek kapasite ile çalışmaya başlamışlardır. Devamı için bağlantıyı takip ediniz.

Diğer mamul: Dayanıklı tüketim malları, tarım plastikleri, halı ve tekstil sektörleri sipariş iptallerine bağlı olarak üretimi düşürmek zorunda kalmıştır. Devamı için bağlantıyı takip ediniz.

Makine: Makine sektörü gerek yatırım iştahındaki düşüş gerek tedarik zincirinin bozulması sebebiyle sıkıntılı günler geçirmektedir. Devamı için bağlantıyı takip ediniz.

Hammadde: Salgın sonrası talepte yaşanan düşüşün yanı sıra Rusya ve OPEC’in mutabakata varamaması sebebiyle gerileyen petrol varil fiyatlarının bir süre daha düşüş eğilimini sürdüreceği öngörülmekte. Devamı için bağlantıyı takip ediniz.

Salgınla birlikte ortaya çıkan başlıca sorunlar ise;

Tedarik zincirinin bozulması: Salgının Uzakdoğu’dan sonra Avrupa ve ABD’de de etkili olması sonrası küresel tedarik zinciri ciddi oranda bozulmuştur. Firmalar gerek hammadde ve ara girdi ithalatında gerek mamul ihracatında sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sebeple belirli ürünlerin fiyatlarında olağandışı artışlar yaşanmakta ya da bu ürünler piyasadan tedarik edilememektedir.

Sipariş iptalleri: Özellikle talep tarafında yaşanan daralma sonrası ihracat pazarlarından sipariş iptalleri yaşanmaya başlamıştır. Virüsün ülkemizde de görülmesi ve yaygınlaşması sonrası iç piyasada da benzer sipariş iptalleri yaşanmaktadır. Firmaların üretim planlamasını bozan bu gelişme ayrıca kapasite kullanım oranlarında da düşüşe sebebiyet vermektedir.

Tahsilat riskinde artış: Yaşanan gelişmeler firmaların finansal yapısının bozulmasına sebebiyet vermiştir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde tahsilat riskinde bir artış yaşanabileceği öngörülmektedir.

Piyasada yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Hükümet, Ekonomik İstikrar Kalkanı programı ile bu olumsuzlukların önüne geçmeyi planlamaktadır. Program kapsamında alınan önlemlerden öne çıkan başlıklar aşağıdadır.

  • SGK, KDV, muhtasar ödemeleri
  • Banka kredi geri ödemelerinde erteleme
  • İhracatçıların oluşan ilave stokları
  • Kredi garanti fonu desteği
  • Temerrüd durumunda mücbir sicil uygulaması
  • Kısa çalışma ödeneği
  • Telafi çalışma süresi
  • Reeskont kredileri

Bu destek programları hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı takip edebilir ya da derneğimizle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Murat İNKÜN
Genel SekreterPAGDER Plastik Sanayicileri Derneği | PAGDER Turkish Plastics Industrialists’ Association

Tel: 444 20 85 | +90 216 629 29 14 | Faks: +90 216 629 22 35
Varyap Meridian A Blok No:406, Ataşehir-Istanbul / Turkey