İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Çevreci Projelere yönelik Para Ödüllü Yarışma

Şubat 5, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

1994 yılında Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve ilgili paydaşların girişimiyle kurulmuş olan Deniztemiz Derneği (Turkish Marine Environment Protection Association – TURMEPA), Yıldız Holding ile işbirliği içerisinde 2020 yılı “Sabri Ülker Çevre Ödülü” yarışmasını ilan etmiştir. Ödül yarışmasının amacı; çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya ve sıfır atık prensibine önemli katkıda bulunan, iklim değişikliğine vurgu yapan ve bu konuda alınabilecek önlemlere ışık tutan, tüm canlıların ortak yaşamı olan gezegenimizin sağlıklı yaşlanmasını sağlayacak kişi ve/veya kurumların örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapanların önünü açmaktır. Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından, doğal çevremizi korumak ve iyileştirmek amacıyla, arkasında tüzel destekçiler olmadan sahip olduğu fikri kendi kaynaklarıyla bir yere kadar somut hale getirmiş; araştırma veya uygulama safhasında mali olarak belli bir yerde tıkanmış ve alacağı teşvikle topluma ilham kaynağı olacak projesini ileriye taşımak isteyen kişi ve/veya kuruma verilir. 2020 yılı proje ödül yarışmasının teması “Çevre ve İnsan” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında uygun proje konu başlıkları ile ilgili aşağıda bilgi bulabilirsiniz. Proje sahibinden çalışmasını nihai bir ürün haline getirip bitirmemiş olması ya da ticari bir formata sokmamış olması (prototipi olması ya da pilot çalışmasının yapılmış olması), sosyal etkisi olan bir proje ise mevcut sosyal durumun çıktıları görüşme, anket, test, gözlem ya da öz değerlendirme mekanizmalarının kullanılması ile somut hale getirilerek raporlanmış olması beklenmektedir. Fikir aşamasındaki projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül yarışmasına aynı kurum ya da kişi, birden fazla proje ile başvurabilir.

Geçmiş yıllarda ödül alanlar:

Son başvuru tarihi: 27 Nisan 2020, Pazartesi

İnternet sitesi ve başvuru formu için: http://www.sabriulkercevreodulu.com/tr

Kimler başvurabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 18 yaşını doldurmuş T.C Vatandaşları, Akademisyenler, Araştırmacılar, Genç Girişimciler ve Öğrenciler
  • Kamu kurumları ödüle başvuramaz; ancak kamu kurumlarında çalışan bireyler, kendi adlarına geliştirdikleri bireysel projeleri ile başvurabilirler.
  • Özel ve Devlet Üniversitelerinde okuyan Öğrenciler, bölüm olarak ödüle başvuru yapabilir ancak projeye önceden maddi bir destek veya fon sağlandıysa ödül başvurusu kabul edilmez.

Uygun proje konusu başlıkları: Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün başvuran projeler “Çevre ve İnsan” teması çerçevesinde, sıfır atık yaklaşımıyla aşağıdaki konu başlıklarını kapsamalıdır.

 • Sürdürülebilir su ve doğal kaynak kullanımı
 • Sürdürülebilir karbon ve enerji yönetimi
 • Sürdürülebilir atık yönetimi
 • Sürdürülebilir inovasyon
 • İklim değişikliği ve gezegenin sağlığı

Ödüller: Jüri, ödülün bir veya birden çok kişiye verilmesini kararlaştırabilir.

 • Para Ödülü: 100 bin TL (7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir.)
 • Ödül Heykelciği
 • Ödül kazanan başvuru sahibinin ödül törenine katılım masrafları Yıldız Holding tarafından karşılanır.

Değerlendirme kriterleri:

 • Projenin Genel Kapsamı; Sorun Tanımı, Hedef Belirleme ve Çalışma Yöntemi
 • Sosyal Fayda
 • Projenin Ekonomik Katkısı
 • Çevresel Fayda (Sıfır Atık Yaklaşımıyla)
 • İnovatif Yaklaşım
 • Standartlaşma ve Yaygınlaştırma
 • Projenin Bütçelendirilmesi

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Ödülü kazanan, projenin başarıyla getirildiği mevcut durumun somut çıktısını ve ilgili başarı ölçütlerini ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Projenin başarılı sayılması için ön prototipinin gerçekleştirilmiş olması beklenir. Başvuran, asıl prototip için destek istiyor olmalıdır. Prototipi gerçekleştirilmemiş projelerde ise, projenin geldiği aşamanın başarısını, üniversitelerden bilimsel referanslar ile açıklamakla yükümlüdür. Eğer sosyal etkisi olan bir proje ise, mevcut durumun soyut çıktıları görüşme, anket, test, gözlem ya da öz değerlendirme mekanizmalarının kullanılması ile somut hale getirilerek raporlanması beklenmektedir. Soyut sonuçlar genellikle katılımcının edindiği bilgi ve deneyimi; artan beceriler veya başarıları, gelişen kültürel farkındalık şeklinde raporlanarak sunulmalıdır. Proje sahibinden çalışmasını nihai bir ürün haline getirip bitirmemiş olması ya da ticari bir formata sokmamış olması beklenir. Projenin nasıl gelişeceğine dair dengeli bir bütçe planı da beklenir. Fikir aşamasındaki projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, güncelliği ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği yönündeki her türlü sorumluluk başvuruyu yapan kişi ve/veya kuruma aittir.
 • Ödül yarışmasına aynı kişi ve/veya kurum, birden fazla proje ile başvurabilir.
 • Ödül kazanamayan kişi ve/veya kurum, gelecek senelerde aynı proje ile yeniden başvurabilir.
 • Bir kez ödül kazanan kişi ve/veya kurum, daha sonraki yıllarda aynı proje ile Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuramaz.
 • Başvuru sahibi mücbir nedenlerden dolayı (hastalık, kaza, ölüm vb.) kazanmış olduğu ödülü alamayacak durumda ise, ödül tutarı yasal temsilcilerine verilecektir.
 • Bu ödüle layık görülen kişi ve/veya kurumdan, kazandığı ödülle, projesini geliştirmesi ve topluma yararlı olması hedeflenen bu çalışmayı yaygınlaştırması beklenmektedir.
 • Yıldız Holding ve TURMEPA, yarışma kapsamında veya kurumsal tanıtım amaçlı yapacağı iletişim çalışmalarında Sabri Ülker Çevre Ödülü alan projenin ismini, kapsamını, içeriğini ve görsel materyallerini kullanma hakkını süresiz olarak saklı tutar
 • Başvuran kişi ve/veya kurumun kazanması halinde ödül törenine katılımı zorunludur.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (216) 310 93 01

e-posta (1): sabriulkercevreodulu@turmepa.org.tr

e-posta (2): iletisim@sabriulkercevreodulu.com