İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Büyüme Odaklı Mentorluk ve Danışmanlık Programı

Ocak 12, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

EYnovation adlı Büyüme Odaklı Mentorluk ve Danışmanlık Programı hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Ernst & Young (EY) tarafından yürütülen EYnovationTM adlı programın 2020 yılı başvuruları devam etmektedir. Programın amacı, “EY 7 Drivers of Growth” kıstasları (Çalışanlar, davranışlar ve kültür; Dijital, teknoloji ve analitik; Operasyonlar; Müşteri; Fonlama ve finans; İşlemler ve iş birlikleri; Risk) çerçevesinde kurulma sürecinde (tohum ve erken aşama) olan veya ilk müşterilerine satış yapmaya başlamış (büyüme aşaması) olan veya ölçeklendirme (scale up) ya da uluslararası pazarlara açılma (genişleme) aşamalarındaki girişimlere ve işletmelere stratejik, yasal ve finansal konularda çözümler sunulmasıdır.

EYnovationTM kapsamında uygulanan program kategorileri:

•        Navigator Program (Tohum ve Erken Aşama)

•        Growth Program (Büyüme Aşaması)

•        Expansion Program (Ölçeklendirme ve Uluslararası Pazarlara Açılma Aşaması)

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2020, Cuma

Duyuru: https://www.ey.com/tr/tr/industries/technology/eynovation

Online başvuru formu: https://emeia2.ey-vx.com/survey/TakeSurvey.asp?PageNumber=1&SurveyID=l035952Jm841165

Program Kategorileri ve Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri

Program Başvuru Sahibinde aranan koşullar Sağlanacak Danışmanlık Hizmetleri
Navigator Program (Tohum ve Erken Aşama)
 • Faaliyet merkezi Türkiye’de olmak
 • Son yıldaki cirosu 500 bin – 1 milyon TL arasında olmak
 • Bir kuluçka merkezi ya da hızlandırıcı programına dahil olmak
 • Yenilikçi ya da patentli bir ürün, çözüm ya da hizmet geliştirmiş olmak
Türkiye’nin önde gelen kuluçka merkezleri ile iş birliği içinde erken aşama start-up şirketleri için Mentorluk Programı ve Girişimci – Mentor Seansları

 • Ele alınan konular:
  • Vergiler konusunda neye dikkat etmeliyim?
  • Bir iş planını nasıl oluşturabilirim?
  • Ticari markaları ve yasal mülkiyet haklarını nasıl korurum?
  • En iyi stratejiyi nasıl geliştiririm?
  • İşletme sermayesi gereksinimlerini anlamama kim yardımcı olabilir?
Growth Program (Büyüme Aşaması)
 • Faaliyet merkezi Türkiye’de olmak
 • Son yıldaki cirosu 1 milyon– 5 milyon TL arasında olmak
 • Bir hızlandırıcı programına dahil olmak
 • Yenilikçi ya da patentli bir ürün, çözüm ya da hizmet geliştirmiş olmak
Büyüme aşamasındaki start-up şirketleri için;

 • EY hizmetleri
 • İş geliştirme desteği
 • Müşteri etkinlikleri
 • Mentorluk
 • Yatırımcılara erişim desteği
 • Ele alınan konular:
  • Hissedarlar ile anlaşmaları nasıl oluştururum?
  • Müzakere yapma, finansman sağlama ve yatırımcıları dahil etme konusunda nereden yardım alabilirim?
  • Potansiyel yatırımcılara nasıl yaklaşmalıyım?
  • Hibe / teşvik için nasıl başvurabilirim?
  • Genel Şartlar ve Koşullar, satın alma ve tedarik sözleşmeleri gibi sözleşmeleri nasıl oluştururum?
  • Sosyal güvenlik yasası konuları dahil olmak üzere yöneticiler, çalışanlar ve diğerleri için iş sözleşmelerini nasıl oluştururum?
  • Muhasebe ve raporlama yapımı nasıl kurmalıyım?
  • Uluslararası muhasebe standartlarına uygun raporlama nasıl yapabilirim?
  • Şirketimi nasıl değerlerim?
  • Fikri mülkiyet hakları ve şirket verilerini verimli ve etkili bir şekilde nasıl koruyabilirim?
  • Vergiler konusunda neye dikkat etmeliyim?
  • Vergi yükümü nasıl optimize ederim?
  • İş Modelimi nasıl dönüştürebilirim?
  • Yeni pazarlara nasıl girebilirim?
  • Kurumsal müşterilerin ihtiyaçları neler olabilir?
  • İnovasyon süreçlerini kullanarak yeni ürün ve hizmet nasıl geliştirebilirim?
  • Operasyonlarımı nasıl çevik hale getirebilirim?
  • Veriyi değerlendirerek nasıl yeni iş modelleri veya gelir üretebilirim?
Expansion Program (Ölçeklendirme ve Uluslararası Pazarlara Açılma Aşaması)
 • Faaliyet merkezi Türkiye olmak
 • En az 5 ülkede satışı olmak
 • Son yıldaki cirosu 5 milyon TL’den yüksek olmak
 • Yenilikçi ya da patentli bir ürün, çözüm ya da hizmet geliştirmiş olmak
Güçlü bir marka haline gelmiş start-up’larla beraber hareket ederek yeni ürün ve hizmetler geliştirme imkanı ve EY’nin uluslararası ağı sayesinde yatırımcı ve müşteri portföyünü genişletme fırsatı

 • Ele alınan konular:
  • Kendimi uluslararası yeni pazarlara açarak, nasıl ölçek kazanabilirim?
  • Şirketimi en iyi değerleme ile halka arza hazırlayabilirim?
  • Stratejik yatırımcılarla, uluslararası risk sermayedarları, fonlar, özel girişim fonları ile nasıl müzakere yapabilirim?
  • Küresel olarak genişleme ve uluslararası operasyonları kurma konusunda nasıl ilerlerim?
  • Bir halka arz hazırlarken şirket ve sermaye piyasası yasaları hakkında nereden hukuki danışmanlık alabilirim?
  • Kârlılığı nasıl artırabilirim?
  • Yatırımcı çıkışlarını nasıl ele almalıyım?

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Müge Tan Belviso

EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı ve EYnovationTM Start-up Programı Lideri

Tel: (212) 315 00 00 – dahili: 5688

e-posta: muge.tan@tr.ey.com

Mehmet Gülez

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Yardımcı Ortağı ve EYnovationTM Start-up Programı Direktörü

Tel: (212) 315 00 00 – dahili: 5651

e-posta: mehmet.gulez@tr.ey.com