İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Boytek 3. Sektörel ve Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

Ocak 21, 2017
boytek.jpg

Boytek A.Ş. tarafından ilki 2015 yılında gerçekleştirilen;Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra kompozit sektörünün analizini içeren “Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme Toplantısı”nın üçüncüsü, Boytek’in turizm sektöründeki ilk yatırımı olan Gorrion Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi.

20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda boru, yapı-insaat, elektrik-elektronik, denizcilik, taşımacılık, kimyasal hammadde ve finans sektörlerinden 83 firmadan 110 katılımcıya ulaşıldı. Bu yıl ilk kez “Ekonomik Değerlendirme Bölümü” ilk oturumda gerçekleştirildi. Boytek A.Ş. Genel Müdür Asistanı Beril Darcan’ın Açılış ve Program Takdimi ile başlayan toplantı, Birleşik Fon Bankası Genel Müdürü Dr. Ömer Kalav’ın “Global Ekonomideki Değişimlerin Türkiye’ye Etkileri” başlıklı sunumu ile devam etti. Yatırım Finansman Menkul Değerler Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen’in “Finans Piyasasının Kısa ve Orta Vadedeki Öngörüleri” konulu sunumunun ardından ikinci oturuma geçildi.

Boytek A.Ş. Sunumu kapsamında Genel Müdür İsmail Darcan, “Kompozit Sektörü ve Boytek 2016 Değerlendirmesi”ni yaptı. İçinde bulunduğumuz yıl ile ilgili beklentilerini de açıklayan Darcan, 2016’da CTP boru üreticilerinin kompozit sektöründe en büyük payı aldığını belirtti. HELM Kimya Departman Müdürü Filiz Öncel’in “Stiren Monomer Pazarı Değerlendirmesi” konulu sunumunun ardından, Peker Yüzey Tasarımları İcra Kurulu Baskanı Metin Genç, “Kuvars-Kompoze Tas Teknolojisi ve Polyester Reçine Kullanımı” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Son sunumda, Petkim Petrokimya Holding Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, “Küresel Petrokimya Piyasaları: Mevcut Durum ve Beklentiler” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Ardından, Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç moderatörlüğünde, boru sektörünü temsilen Subor Genel Müdürü Kemal Tunç ve 2. Oturum konuşmacıları ile birlikte Sektörel Açık Oturum gerçekleştirildi. Açık oturum süresince katılımcılar ve konuşmacılar, 2016’da Türk kompozit sektörünün durumu, beklentiler ve sektörel gereklilikler konularında soru-cevap ve yorumlarla bilgi alışverisinde bulundular.

Türk kompozit sektöründe ilk ve tek olma niteliği taşıyan toplantı, Gorrion Hotel Golden Horn Restaurant’ta yapılan akşam yemeği ile sona erdi.