İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


BİGGİNNER adlı Girişim Hızlandırma Programı

Ocak 12, 2020
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş tarafından yürütülen “Bireysel Genç Girişim INNovative Entrepreneur’s Roadmap (BİGGİNNER)” programına başvurular başlamıştır. BİGG programı, Girişimcilerin aşamalı olarak desteklendiği bir Girişim Hızlandırma Programıdır. Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş, BİGG programının 1. Aşamasını yürüten Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olup uyguladığı programın adı BİGGİNNER’dir. Başvuru yapılan iş fikirlerinin aşağıda belirttirilen Öncelikli Alanlarla ilgili olması gerekmektedir. Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.

Programın ortakları ve destekçileri: https://www.bigginner.com/ortaklar

Öncelikli Tematik Alanlar:

 • Enerji ve Temiz Çevre Teknolojileri
 • Dijital Teknolojiler ve IoT
 • Akıllı Ulaşım ve Akıllı Şehirler
 • Sağlık ve Biyoteknoloji

Son başvuru tarihi: 17 Ocak 2020, Cuma

İnternet sitesi: https://www.bigginner.com/

Online başvuru formu: https://www.bigginner.com/basvur

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler:

Koşul Detaylar
Üniversite Öğrencisi veya Mezun olma koşulu Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler
Daha önce destek almamış olma Başvuru Sahiplerinin daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekmektedir.
Halihazırda bir firması olmamak Başvuru Sahiplerinin başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almıyor olmaları gerekmektedir. Ancak başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılarak başvuru yapılabilir.

Diğer hususlar

 • Açık Öğretim Fakültesi mezunları uygun başvuru sahibi değildir.
 • Yabancı uyruklu kişiler başvuru kriterlerini karşılamaları doğrultusunda bireysel başvurularını iletebilirler.
 • Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.

Katılan Girişimci Adaylarına sağlanacak imkanlar:

Sağlanacak İmkan Açıklama
Altyapı Destekleri
 • Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, KORDSA Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi ve Collaboration Space FabLab altyapısından faydalanma
 • Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri Merkezi ve Elektrikli Araçlar Laboratuvarında simülasyon ve test yapabilme, ön prototipleme ve MVP geliştirme
 • Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvar altyapısından yararlanma
 • Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı’nın global işletme ağına erişim
Ofis Alanı
SUCool Hızlandırıcı Destekleri
 • 2013 yılı Eylül ayında faaliyetlerine başlayan Sabancı Üniversitesi SUCOOL, erken aşama teknoloji girişimcilerine eğitim, mentorluk, yatırımcı ve fon kaynaklarına erişim ile uluslararası iş geliştirme kampları sunan bir hızlandırma programıdır.
 • Geriden kalan 5 döngüde toplam 46 girişim ekibinin yer aldığı SUCool Hızlandırma Programı neticesinde kurulan şirketlerden 23’ü halen aktif durumda olup her ay cirolarını artırarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu şirketlerden 13 tanesi ulusal ve uluslararası yatırım ve fon kaynaklarından destek almış, 11 tanesi ise hali hazırda yurtdışına satış yapmaktadır.
 • Eğitim konuları:
  • Temel Girişimcilik Eğitimleri
  • İş Planı Hazırlama ve Ar-Ge Projesi Yazma Atölyeleri
  • Sunum Teknikleri Eğitimleri
  • Satış ve Müşteri Sunumu Hazırlama Eğitimleri
 • Mentor desteği:
  • Tematik teknoloji alanları özelinde sektörel ve akademik mentorluklar
  • Konusunda uzman akademisyen ve araştırmacılarla birebir çalışma imkanı
  • Sektör profesyonellerinden birebir destek alma şansı
Müşteri ve İş Ağı
 • Sabancı Holding grup şirketleri ve İnovent A.Ş portföy şirketlerine doğrudan erişim
 • Enerji alanı özelinde EIT-InnoEnergy’nin 24 ülkedeki 180’den fazla kurumsal partneriyle çalışma ve Türkiye’de EnerjiSA ile işbirliği kurma şansı
 • SUCool iş ve kurumsal şirket ağına katılım
 • Sabancı Üniversitesi Sanayi İlişkileri ve Lisanslama Ofisi’nin (İLO) ulusal ve uluslararası iş ağından faydalanma
Uluslararası Pazarlara Erişim
 • Inovent A.Ş ve EIT-InnoEnergy işbirliğinde her yıl 24 ülkede yürütülen “PowerUp Startup Competition” etkinliğine doğrudan katılım
 • Avrupa’nın enerji odaklı en büyük network etkinliği The Business Booster’a katılma ve stand açma fırsatı
 • Inovent A.Ş. ve SUCool işbirliğinde Londra, San Francisco, Boston ve Berlin gibi girişimcilik merkezlerine gerçekleştirilen İş Geliştirme Kamplarına burslu katılım
Öncelikli Alanlara yönelik Özelleştirilmiş Destekler Enerji ve Temiz Çevre Teknolojileri ENERJİSA ile pilot çalışma yapma ve pazara erişim fırsatı, Hollanda merkezli EIT-InnoEnergy’den yatırım alma ve uluslararası iş ortaklarıyla partnerlik fırsatı
Dijital Dönüşüm ve IoT Sabancı Üniversitesi SUCOOL ekibi ile birebir çalışma ve yarısı yatırımcılardan oluşan mentor havuzundan faydalanma imkanı
Akıllı Ulaşım ve Akıllı Şehirler Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri Merkezinin akademik birikiminden faydalanma ve Elektrikli Araçlar Laboratuvarında simülasyon ve test çalışmaları gerçekleştirme fırsatı
Sağlık ve Biyoteknoloji Sabancı Üniversitesi NanoTeknoloji Merkezi ile Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akademik mentorluğu ve laboratuvar altyapılarından faydalanma imkanı
TÜBİTAK Destekleri Programın ilk aşamasına katılan Girişimcilerden başarılı olarak ikinci aşamaya kalanlar için 200 bin TL’lik TÜBİTAK hibe desteği

Programa katılan Girişimci Adayları için sağlanacak çıktılar: Çıktıların Türkçe’nin yanında İngilizce olması da teşvik edilecektir.

 • Letter of Intent (müşteri niyet mektubu ya da ilk müşteri)
 • Business Model Canvas (iş modeli kanvası)
 • Competitive Landscape (rekabet analizi)
 • Go-to-market Strategy (pazara giriş stratejisi)
 • Roadmap (yol haritası)
 • Pitchdeck (yatırımcı sunumu)

Değerlendirme kriterleri:

Kriter Açıklama
İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş fikri sonucu geliştirilecek ürün/hizmetin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, üstünlükleri, fikri mülkiyet koruması değerlendirilecektir.
İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği Başvuru sahibinin tek başına mı yoksa bir takımla mı beraber çalıştığı, iş fikrinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknik altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca iş fikrinin teknolojik olarak yapılabilirliği ve hangi aşamada olduğu da göz önüne alınacaktır.
İş planının ticarileşme potansiyeli Geliştirilecek ürün / hizmet pazar büyüklüğü ve ticarileşme potansiyeli açısından değerlendirilecektir.

Program Uygulama Süreci:

 • Oryantasyon Eğitimleri (ön eleme sonrası)
  • Tur: 25 Ocak 2020
  • Tur: 22 Şubat 2020
 • Temel Girişimcilik Eğitimleri: 7 – 8 Mart 2020
 • Mentorluk ve Müşteri Görüşmeleri: Mart 2020
 • BiGGinner Değerlendirme Jürisi (TÜBİTAK’a Yönlendirilecek Girişimcilerin Belirlenmesi): 11/12 Mart 2020
 • İş Planı Hazırlama Atölyeleri: 21 – 22 Mart 2020
 • İş Planı Son Hali Üzerine Çalışmalar: 23 – 30 Mart 2020
 • TÜBİTAK’a İş Planı Göndermek İçin Son Tarih: 31 Mart 2020

TÜBİTAK Takvimi:

 • Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri: 2 Ocak – 16 Mart 2020
 • TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvurularının alınması: 17 Mart – 31 Mart 2020 (saat: 17.00)
 • Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih: 6 Nisan 2020
 • Eksik başvuru belgelerin tamamlanması: 13 Nisan – 24 Nisan 2020
 • 2. aşama panel değerlendirmeleri: Mayıs – Haziran 2020
 • Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması: Temmuz 2020
 • Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması: Ağustos 2020
 • Destek başlangıç tarihi: Eylül 2020