İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Mevzuatı

Mart 9, 2020
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
Uygulama Esasları güncellenen KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, İşletmeler ve Girişimcilerin mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. 31 Ocak 2020 tarihinden sonraki yeni başvurular güncellenmiş mevzuata göre yapılmaktadır. İşletmenin aynı anda sadece “1” Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme, projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir.

Mevzuat ve Kaynaklar:

Değerlendirme süreci:

 • Proje başvurusu Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda en geç 1 ay içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır.
 • Sorumlu personel tarafından yapılan kontrol, onaylanmak üzere ilgili uygulama birimi müdürüne gönderilir.
 • Kontrol sonucu eksik ve/veya hata tespit edilen başvurular KBS üzerinden düzeltmeye açılır. Başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir.
 • Kontrol sonucunda uygun bulunan proje, KBS üzerinden Kurul Toplantı Gündemine dâhil edilerek Kurul’a sunulur.
 • Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, kurulda proje konusu ile ilgili üye olmaması durumunda proje ile ilgili öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden düzeltme isteyebilir.
 • Kurulun ret gerekçeleri veya düzeltme talep ettiği hususlar KBS üzerinden başvuru sahibine bildirilir.
 • Kurul değerlendirmesi sonucu, düzeltme istenmesi halinde, başvuru sahibine 1 aydan az olmamak kaydıyla süre verilir. Bu durumda Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formu ve ekleri KBS üzerinden düzeltilerek başvuru sahibi tarafından kurul kararında belirtilen süre içerisinde onaylanır. Belirtilen sürede onaylanmayan başvurular KBS üzerinden ret durumuna getirilir.
 • İşletme olarak başvuru yapılması durumunda; proje başvurusu esnasında Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Formu ile birlikte Taahhütname onaylanır. Taahhütname, Destek Programı Başvuru Formu ile aynı zamanda evrak kaydına alınır. Bu durumda programın başlangıç tarihi; desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.
 • Girişimci olarak başvuru yapılması durumunda; kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işletmenin kurulması ve Taahhütnamenin onaylanması gerekir. Başvuru sahibi bu süreden en fazla 15 gün sonrasına kadar işletmenin kurulması ve taahhütnamenin onaylanması için ek süre talep edebilir. Girişimcinin Taahhütnameyi onaylamak için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 30 gün ek süre verilir. Taahhütnamenin işletme tarafından KBS üzerinden onaylanıp evrak kaydına alındığı tarih programın başlangıç tarihidir. Taahhütnamenin süresi içerisinde onaylanmaması halinde başvuru reddedilmiş sayılır.

Değerlendirme kriterleri:

 • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
 • Projenin Ar-Ge ve İnovasyon yönü
 • Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
 • Projenin sağlayacağı katma değer
 • Proje bütçesi ve faaliyet-zaman planı
 • OECD tarafından hazırlanan Oslo Kılavuzu ve Frascati Kılavuzu

Proje süresi:

•        4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 ay

•        Başvuru sahibi tarafından projenin KBS üzerinden ilk onaylandığı tarih proje başvuru tarihidir.

•        Programın başlangıç tarihi:

  • İşletme başvurularında desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.
  • Girişimci olarak başvuru yapılması durumunda; kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işletmenin kurulması ve Taahhütnamenin onaylanması gerekir. Başvuru sahibi bu süreden en fazla 15 gün sonrasına kadar işletmenin kurulması ve taahhütnamenin onaylanması için ek süre talep edebilir. Girişimcinin Taahhütnameyi onaylamak için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 30 gün ek süre verilir. Taahhütnamenin işletme tarafından KBS üzerinden onaylanıp evrak kaydına alındığı tarih programın başlangıç tarihidir.
 • Programda; proje süresi program süresi, program tamamlanma tarihi proje bitiş tarihi olarak kabul edilir.

Desteklenen harcama kalemleri ile destek tutarı üst limitleri ve oranları:

Harcama kalemi Üst limitler (TL) Destek oranı*
Başlangıç Sermayesi Desteği

 • Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan Girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir.
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Ar-Ge desteği almaya hak kazanan Girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar
  • Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar
  • Öğretim elemanları
 • Desteklenen harcamalar: Destek, projenin desteklenmesine ilişkin kurul karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerçekleşen aşağıdaki giderler için verilir.
  • İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi)
  • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması
  • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki
  • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması
  • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı
  • İlgili odalara kayıt yaptırılması
  • Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (SMMM ve YMM  Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)
20.000 %100
Kira Desteği: Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan Ar-Ge desteklerinden yararlanarak, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuran girişimcilere Kira Desteği verilir. Kira Desteği, (stopaj ve ortak giderler hariç net kira bedeli üzerinden hesaplanır. Teknoparklarda Ofis Kirası: 30.000 (aylık azami 1.250 TL)

Teknopark dışında Ofis Kirası: 24.000 (aylık azami 1.000 TL)

%75
Personel Gideri Desteği

 • Proje kapsamında tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için Geri Ödemesiz destek verilir.
 • İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran Girişimcinin kendisi veya projede görevli bir ortağı Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır. Bu durumda, destek alacak başvuru sahibi girişimcinin veya projede çalışacak olan ortağının başka İşletmesinin olmaması, herhangi bir İşletmede ortaklığının bulunmaması veya başka bir İşletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir.
 • Bu destek kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.
 • Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.
 • Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen Günlük Net Asgari Ücret Tutarının aşağıda belirtilen öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
  • Ön Lisans mezunları ve Lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecekler için 1,25 kat
  • Lisans mezunları için 1,5 kat
  • Yüksek Lisans mezunları için 1,75 kat
  • Doktoralı için 2 kat
150.000 %75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

 • Deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri desteklenir.
 • Satın alınan makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.
 • Satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar, 3 yıl süre ile satılamaz, kiralanamaz, kullanım hakkı devredilemez,
 • Kurulun desteklemesine karar verdiği makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarıma konu özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararındaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir. Satın alınan Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise KOSGEB Müdürlüğü tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.
150.000 %75

 

(Yerli Malı Belgeli Ürün olması halinde %90)

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli Destek)

 • Deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri desteklenir.
 • Satın alınan makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.
 • Geri Ödemeli Destekte, geri ödeme planı proje bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere 3’er aylık 8 taksit şeklindedir. Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda vade desteğin son ödeme tarihini takip eden ayın son gününe kadar olmalıdır.
 • Satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar, 3 yıl süre ile satılamaz, kiralanamaz, kullanım hakkı devredilemez, rehin gösterilemez.
 • Geri ödemeli desteklerde Banka Teminat Mektubu veya KGF Kefalet Mektubu gerekmektedir. **
 • KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
 • Kurulun desteklemesine karar verdiği makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarıma konu özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararındaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir. Satın alınan Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise KOSGEB Müdürlüğü tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.
300.000 %75

(Yerli Malı Belgeli Ürün olması halinde %90)

Proje Geliştirme Destekleri 100.000 %75
Danışmanlık Desteği
 • İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden (TTO’lar), Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderleri destek kapsamındadır.
 • İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
 • Destek üst limiti 25.000 TL (%75)
Eğitim Desteği •         Projede görev alanların Yurt içi/Yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Eğitim Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar.

•         İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

•         Destek üst limiti 10.000 TL (%75)

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği •         İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderleri desteklenir. Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile TürkPatent tarafından yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

•         İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

•         Destek üst limiti 20.000 TL (%75)

Proje Tanıtım Desteği •         Projenin tanıtımı için yaptırılan broşür, katalog, CD, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinlikleri kapsar.

•         Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, CD, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin yer alması gerekir.

•         Destek üst limiti 5.000 TL (%75)

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
 • Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehire/ülkeye veya birden fazla şehire/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehire yapılan havayolu/ karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderleri desteklenir.
 • Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.
 • Her bir ziyaret için destek üst limiti her bir yurtiçi ziyaret için 2.000 TL ve her bir yurtdışı ziyaret için 6.000 TL.
 • Toplam destek üst limiti 15.000 TL (%75)
Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği
 • İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme desteklenir.
 • KOSGEB Laboratuvarlarında yaptırılan test ve analiz hizmetleri destek kapsamı dışındadır.
 • Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
 • Destek üst limiti 25.000 TL (%75)
Destekleme, KDV’siz fiyatlar üzerinden yapılmaktadır.

* Destek oranını artırıcı uygulamalar:

 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi halinde, destek oranına %15 ilave edilir.

•        Proje başvurusunda başvuru sahibi tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım (Kodları incelenebilen, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılım) kullanıldığı beyan edilmesi ve proje sonunda yapılacak tespitte uygun bulunması kaydı ile Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteği haricindeki geri ödemesiz destekler kapsamında ödenen giderler için destek oranlarına % 15 ilave edilir. Projede Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanılacak ise Proje Başvuru formunda Yazılım türü ve projede kullanım alanı beyan edilmelidir. Yazılımın, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olması esastır. Detaylar için bkz. Uygulama Esasları Madde 29.

•        KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yeni bir proje başvurusu yapması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteği haricindeki geri ödemesiz destek oranlarına % 10 ilave edilir. Detaylar için bkz. Uygulama Esasları Madde 30.

 • Her halükarda bu destek programında belirtilen Başlangıç Sermayesi Desteği ve Personel Gideri Desteği haricindeki geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek oran %15’i geçemez.

** Geri ödemeli desteklerde teminat ve KGF kefalet mektubu:

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Uygulama Esasları dokümanının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Proje başvurusu reddedilen İşletme/girişimci, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.
 • Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.
 • Yararlanıcının aynı anda sadece bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. Yararlanıcının projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir.
 • Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Destek Programı kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • Yararlanıcının sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar; yararlanıcının yaptığı başvuru için kurul üyesi, izleyici veya görüş veren olamaz.
 • Hatalı işlemler sonucu yararlanıcılara fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte yararlanıcıdan geri tahsil edilir.
 • Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit dilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, yararlanıcılara ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
 • Program süresinde yararlanıcının unvan ve/veya tür değişikliği hususları yararlanıcı tarafından uygulama birimine bildirilir. Yararlanıcının bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir. Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, yararlanıcı tüzel kişiliğine ait olup taahhütnamenin onaylandığı tarihten itibaren 3 yıl süresince;
  • Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
  • Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte yararlanıcı tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu Kurul tarafından değerlendirilir.
  • Tasfiyesi başlayan veya kapanan yararlanıcı ile prototipin satılması durumunda satılan prototipin mütemmim cüzü olan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.
 • Program başlangıç tarihinin yararlanıcıya bildirim tarihinden itibaren son izleme tarihine kadar; iş yerinin görünür bir yerinde en az 30×50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte “Bu İşletme KOSGEB tarafından desteklenmiştir.” ifadesinin yer
 • alması yararlanıcı tarafından sağlanır.
 • Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek, ileri doğru sayılacak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden itibaren sayılmaya başlanır. Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî
 • tatil gününe veya hafta sonuna rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü sonunda biter.
 • Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler