İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


ABD CAM ELYAF PAZARI HAKKINDA

Şubat 20, 2020
Görsel-Template-12-1200x675.jpg
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi asağıda yer almaktadır.
ABD Cam Elyaf Pazarı
Çözülmeyen ABD/Çin ticaret anlasmazlıkları bağlamında, ABD kompozit sektöründe olumlu gelismeler devam ediyor ve özellikle rüzgar enerjisi, havacılık ve insaat sektörleri kaynaklı büyüme göstermeye devam ediyor. Genel olarak, ABD kompozit mamul pazarının 2019 yılında USD 26.7 milyar değerinde olduğu ve önümüzdeki bes yıl içinde %3,8 bilesik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceği ve pazarın 2025 yılında USD 33,4 milyara ulasacağı öngörülüyor. Cam elyaf esaslı kompozitler pazara hakim olup, bunu karbon elyaf esaslı kompozitler izlemektedir.
ABD’de cam elyaf, 2019 yılında %1,7 oranında büyüyerek hacim olarak 2,6 milyar libreye (yaklasık 1,2 milyon ton) ve değer olarak da USD 2,2 milyara ulasan önemli bir takviye malzemesidir. ABD’nin cam elyaf talebinin 2025 yılına kadar %2,4 bilesik yıllık büyüme oranıyla 3 milyar libreye (yaklasık 1.4 milyon ton) ulasması beklenmektedir.
Owens Corning, Jushi, Nippon Electric Glass, CPIC ve Johns Manville, ABD’deki en büyük cam elyaf tedarikçilerinden bazıları. Cam elyaf sektörü oldukça konsolide olmus durumda ve ilk üç sirket değer olarak toplam üretimin %50’sinden fazlasını gerçeklestiriyor.
ABD’de cam elyafın ana tüketicileri ulasım (otomotiv dahil), insaat, boru ve tank segmentleridir. Bu segmentlerin toplam kullanım içindeki payı ise %69. Gelecekteki eğilimler, bu kilit sektörlerin ABD kompozit sektörü için önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu göstermektedir. Artan konut ve ticari insaatları, petrol ve gaz faaliyetlerinde sürekli büyüme ve su/atık su altyapısı ve hafif araçlara yönelik artan talebin bu pazarı yönlendirmesi beklenmektedir.
Otobüs, tur otobüsü, ticari araç ve otomobilden olusan ulasım pazarının önümüzdeki bes ila on yıl içinde ABD’nin en büyük pazarlarından biri olması bekleniyor. Kilit araç üreticileri, araçları hafiflestirmek ve yasal karbon emisyonu düsürme hedeflerini karsılamak için kompozit malzeme teknolojisine yatırım yapıyor.
İnsaat sektöründe, yaygın cam elyaf takviyeli polimer uygulamaları arasında paneller, banyolar ve dus kabinleri, kapılar ve pencereler bulunmaktadır. İnsaat sektörünün cam elyafı talebi, değer sevkiyatı açısından 2019 yılında %1,5’lik bir büyüme kaydetti. Büyümenin nedeni sürekli istihdam artısı, düsük mortgage oranları ve konut fiyatlarındaki enflasyonun yavaslamasıdır.
Kredi alma standartlarındaki hafifletmenin devam etmesi ve devlet ve yerel insaat tedbirlerinin artan fon desteği ABD insaat piyasasındaki diğer önemli faktörlerdir.
İklim değisikliği ve doğal felaketlerin (depremler ve kasırgalar gibi) ortaya çıkması nedeniyle, ABD altyapısının karsılastığı baslıca zorluklar kapsamlı arastırma çabaları ile ileri teknoloji ve malzemelerin daha fazla kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Kompozitler, diğer malzemelerle insa edilen yapıların onarımı ve güçlendirilmesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Meksika Körfezi’ndeki Barry Kasırgası sırasında yasanan aksama ve petrol talebindeki yavas büyüme nedeniyle petrol ve gaz faaliyetleri azaldığı için boru ve tank pazarı 2019 yılında yatay seyretti. Cam elyaf takviyeli plastik (FRP) boru ve tanklar sadece petrol ve gaz uygulamalarında kullanılmıyor, bu borular aynı zamanda kimyasal, endüstriyel, su/atık su ve kanalizasyon uygulamalarında da büyük fırsatlar sunmaktadır. Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’na göre, su boru hatlarının %40’ından fazlası yasam kosulları için yetersiz ve düzeltilmeleri gerekiyor (eski boruların onarımı ve yeni boruların montajı), bu da talebi FRP borulara yönlendirecektir.
Arz ve talep açısından, küresel cam elyaf kapasitesi 2019 yılında 12,8 milyar libre (yaklasık 5,8 milyon ton) olarak gerçeklesmistir. Şu anda kapasite kullanım oranı %91 düzeyindedir. Lucintel, cam elyafı üreticileri yeni üretim kapasitesi ekledikçe cam elyaf üretiminde kapasite kullanım oranının 2020 yılında hafifçe yaklasık %90’a düseceğini tahmin ediyor.
Çesitli uygulamalarda artan cam elyaf talebini karsılamak için sirketler hem organik hem de inorganik olarak büyümeye çalısıyorlar. Jushi USA, 2019 yılında alkali içermeyen elyaf üretim hattını yıllık 96.000 ton kapasite ve toplam USD 350 milyon yatırımla faaliyete geçirirken, Nippon Electrical Glass 2017-2018 döneminde USD 550 milyon değerindeki kalan PPG ABD fiberglas operasyonlarını satın aldı.