İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


9. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI

Şubat 16, 2018
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) dönem başkanlığını yürüttüğü ve aralarında Derneğimizin de bulunduğu 36 kuruluştan temsilcilerin yer aldığı Kimya Sektör Platformu’nun (KSP) öncülüğünde gerçekleştirilen 9. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

14 Şubat 2018 tarihinde Ankara Anemon Hotel Balo Salonu’nda saat 10:00’da başlayan Şura’nın açılış konuşmalarını Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında sırasıyla Sn. Reha GÜR (Kimya Sektör Platformu Başkanı), Sn. Arda ERMUT (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı) ve Sn. Hasan Ali ÇELİK (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yrd.) yapmışlardır.

Öğleden önce gerçekleştirilen ilk Panel’de PETROKİMYA YATIRIMININ EKONOMİK ANALİZİ başlığında Moderatör Sn. Murat Akyüz yönetiminde Sn. Mehmet Dündar (Ekonomi Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Sn. Çağatay Emrah ÖNGÜT (Kalkınma Bakanlığı – İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Sn. Hayati ÖZTÜRK (Sanayici Danışmanı) ve Sn. Muammer ÖZBEK (Sanayici- Bayegan Yatırım Koordinatörü) birer sunum gerçekleştirmişler ve sorulan soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. panelde PETROKİMYA YATIRIMININ, KÜMELENME YER TESPİTİ VE LOJİSTİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRLMESİ başlığında moderatör Sn. Timur Erk (TKSD Yönetim Kurulu Başkanı) yönetiminde Sn. Ramazan YILDIRIM (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Müsteşar Yrd.), Sn. Hayati Öztürk (Sanayici Danışmanı), Sn. Batu AKSOY (Sanayici – Aksoy Holding CEO) ve Sn. Haluk ERCEBER (Sanayici – Organik Kimya ve Chemport) birer sunum gerçekleştirerek soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 3. panelde PETROKİMYA YATIRIMININ FİNANSMANI VE BÜROKRATİK YAPTIRIMLARI başlığında moderatör Sn. Furkan KARAKAYA (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yrd.) yönetiminde Sn. Haluk ERCEBER (Chemport Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı), Sn. Selçuk DENİZLİGİL (Sanayici – BASF Yönetici) ve Sn. Eren Ziya DİK (Sanayici – Akdeniz Kimya) birer sunum gerçekleştirerek sorulara cevap vermişlerdir.

Şuranın 2. günü olan 15 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00’da başlayan panelde ŞURA PANELLERİ RAPORLARININ SUNUMU VE DEĞERLENDİRLMESİ gerçekleştirilmiştir. Sn. Timur ERK (TKSD Yönetim Kurulu Başkanı) moderatörlüğünde 1. panelin rapor sunumu Sn. Tufan ÇINARSOY (BOSAD Genel Sekreteri), 2. panelin rapor sunumu Sn. Mustafa BAĞAN (TKSD Danışmanı) ve 3. panelin rapor sunumu Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu (Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri) tarafından gerçekleştirilerek katılımcıların değerlendirmelerine geçilmiştir.

Özellikle aşağıda sıralanan başlıklar dikkat çekmiştir:

1.      Yatırımın yeri konusu bir an önce çözülmelidir. Alternatifler arası fizibilite çalışmalarının nihayete kavuşturulması çok önemlidir.

2.      Altyapı yatırımı devlet tarafından yapılmalıdır.

3.      Uluslararası bir limana sahip endüstri kompleksi meydana getirmeliyiz. Özel yönetime sahip olacak şekilde landlord modelini uygulayabiliriz.

4.      Finansman için mevcut teşvik sistemi uygun değil. Petrokimya yatırımı milli bir proje ve milli projelerin finansman modeli de özel olmalıdır. 

5.      Finansman için Türkiye Varlık Fonu, halka arz, kalkınma bankası ortaklığı, yerli ortaklı yabancı yatırımcı gibi kaynaklar devreye alınabilir.

6.      Yatırımcıyı çekecek sihir, mükemmel altyapıya sahip olunmasıdır. Petrokimya yatırımlarında belirleyici olan fiziki, hukuki, vergisel ve sosyal altyapının mükemmelliğidir. Yoksa hammaddeye sahip olmak değildir.

7.      Yatırımı engelleyen ÖTV’de düzenleme yapılmalıdır.

8.      Türkiye’nin petrokimya yatırımının farkı lojistik erişimi olmalıdır.

9.      Petrokimya yatırımı projesinde kümelenme modeli esas alınmalıdır. Ara girdi kimyasalları da üretebilmelidir.   

Şura sonuçlarının düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanması konusunda görüş birliğine varılarak şura sona erdirilmiştir.