İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2020 yılı CEN/CENELEC Teknik Komiteleri

Aralık 31, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Türk Standartları Enstitüsünden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 23.12.2019 tarih, 10323405-730.03.03.00-E.332108 sayılı yazıda ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik, daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngören 11. Kalkınma Planı ile dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için, ülkemizi sanayi ve teknoloji alanlarında “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonu ile 2023 hedeflerine taşımada yol haritası olan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde ön görülen politika ve eylemleri desteklemek amacıyla TSE tarafından özellikle teknolojik ve yüksek katma değerli ürün standartları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ülkemiz için kritik öneme sahip sektörlerde ve ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin uluslararası standardizasyon süreçlerine aktif katılım sağlanması ve ülkemizi uluslararası standardizasyonda önemli ve aktif bir oyuncu haline getirme misyonu çerçevesinde TSE sorumluluğunda ve ilgili tüm paydaşların aktif ve etkin katılımları ile birlikte yürütüleceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2020 yılı için hem 11. Kalkınma Planına hem de Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde tanımlanan eylemlere somut çıktılar üretebilmek ve hızlı bir biçimde bu eylemleri hayata geçirebilmek adına TSE tarafından çalışmalar planlandığı, özellikle tam üyesi bulunduğumuz ve yayımlanan standartlarını milli standart olarak kabul etme yükümlülüğümüz bulunan Avrupa Standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC standardizasyon çalışmalarının öncelikli olarak ele alındığı bildirilmektedir. Böylelikle, Avrupa standardizasyon çalışmalarına daha fazla katılım ve teknik katkı sunarak sahip olduğumuz yüksek oy potansiyelimiz ile birlikte ülkemiz sanayicilerinin sahip oldukları bilgi birikimlerini ve teknolojilerini bu platformlarda ülkemiz menfaatleri açısından değerlendirebilme imkânına kavuşmuş olunacağı ve tam üyesi bulunduğumuz, diğer uluslararası standardizasyon kuruluşları ISO ve IEC’e yönelik benzer bir çalışmanın ise daha sonra hayata geçirileceği belirtilmektedir.

Ortaya çıkarılacak çalışma ile adı geçen uluslararası teknik komitelere yönelik Milli Teknik komite -ayna komite- kurulması (mevcutta yok ise), komite ve toplantılarına katılım ve kaynak ihtiyacı (maliyet ve uzman ihtiyacı) belirlenecektir.

Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji strateji belgesinde öncelikli olarak tanımlı

–          Kimya, ilaç ve tıbbi cihaz

–          Motorlu kara taşıtları

–          Deniz taşıtları

–          Raylı sistemler

–          Makine

–          Yarı İletkenler

–          Elektrik-elektronik

–          Yazılım

–          Savunma

–          Havacılık ve uzay

sektörleri dikkate alınarak, standardizasyon konusunda ülkemiz için 2020 yılında hangi sektör, teknik komite, çalışma grubu veya standart konu çalışmasının öncelikli olarak değerlendirilmeye alınabileceğine dair görüş ve önerilerinizin 07/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar TOBB’nde Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine gönderilmesini rica ederim.