İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2019 yılı Teknik Destek Programına Başvurular

Nisan 22, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvurular devam etmektedir. Teknik Destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin aşağıda belirtilen önceliklerden sadece bir tanesi ile eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece online sistem üzerinden yapılacak olup Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir. Projelerin uygulama süresi azami 3 ay olup geçerli sebeplerin varlığı halinde 1 ay uzatılabilmektedir.

Önceliklerin detayları için aşağıda yer alan ilgili önceliğe tıklayınız:

·         Öncelik 1

·         Öncelik 2

·         Öncelik 3

İkinci dönem son başvuru tarihi: 30 Nisan 2019, Salı

Duyuru: http://www.marka.org.tr/destek/2019-yili-teknik-destek-programi/33

Online başvuru sistemi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Öncelikli Konular ve Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik Uygun Başvuru Sahipleri* Proje Başına Destek Tutarı ve Destek Oranı Limiti Gösterge Bütçe Üst Limiti
Öncelik 1
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri
 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri
 • İl Ölçeğinde Faaliyet Gösteren Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 90 bin TL
 • Destek oranı: %100
850 bin TL
Öncelik 2
2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların (SPO’lar) genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak şekilde, kurumsal kapasiteyi güçlendirecek, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Yerel Yönetimler
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Üniversiteler, Meslek Okulları Araştırma Enstitüleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’ler)
 • Organize Sanayi Bölgeler (OSB’ler)
 • Sanayi Siteleri (SS’ler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Yukarıda listelenen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 20 bin TL
 • Destek oranı: %100
Öncelik 3
Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Destek Tutarı Üst Limiti: 15 bin TL
 • Destek oranı: %100
250.000 TL

* Tüm başvuru sahipleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

 • Tüzel kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz)
 • Teknik destek konusunun başvuru sahibi kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova) kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması veya görev
 • alanlarındaki kamu hizmetini bölgede yürütüyor olmaları

** Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

*** Başvuru sahiplerinin detaylı listesi için bkz. Başvuru Rehberi Ek-D (s. 24).

Sonuç Odaklı Programlar (SOP) hakkında:

SOP adı Genel Amaç Özel Amaçlar
Akıllı İhtisaslaşma ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet Sonuç Odaklı Programı Akıllı İhtisaslaşma ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet Sonuç Odaklı Programı’nın genel amacı, bölgesel kalkınma için öncelikli sektör ve temalarda yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kümelenmelerin bu süreçlerde başat aktör olarak aktif rol almalarını sağlamaktır.
 • Odak alanlara ilişkin ajans ve ilgili paydaşlar nezdinde müdahale alanlarının nitelikli şekilde tanımlanması
 • Bölgedeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılması için inovasyon yönetimi süreçlerinin kurumsallaştırılması
 • Üretim ve hizmetlerde teknoloji ve bilgi düzeyini arttırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi
 • İhtisas alanlarda eksikliği duyulan kilit teknolojilerin tespiti ve dış yatırımlarla değer zincirlerine eklenmesinin sağlanması
 • Bölge ölçeğinde dünya standartlarında kümelenmeler oluşturulması
İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Programın genel amacı, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde iş gücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli istihdamı sağlamak üzere kurumsal ve fiziksel altyapının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
 • Mesleki eğitim programlarındaki alan ve dallarının, iş gücü piyasası analizleri ile sektörel dağılım arasındaki uyum gözetilerek yapılandırılması
 • Mesleki eğitim programlarının ulusal meslek standartları ve yeterliliklerine göre güncellenmesi ve eğitim kalitesinde uluslararası standartlara uyumun gözetilmesi
 • Mesleki eğitimde okul ortamının iyileştirilmesi ve sektörle uyumlu atölye modellerinin geliştirilmesi
 • İş yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması
 • Mesleki eğitimdeki algı ve imajın iyileştirilmesi
Turizm Sonuç Odaklı Programı Turizm Sonuç Odaklı Programı’nın genel amacı bölgede öne çıkan destinasyonlarda kültürel ve doğal varlıkları koruyarak turizm gelirini artırmaktır.
 • Turizmde yönetişimi destinasyon odaklı olarak gerçekleştirmek
 • Tanıtım faaliyetlerini hedef pazar odaklı, bütüncül ve tematik olarak gerçekleştirmek
 • Turistik tesislerde kalış süresini arttırıcı yan aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlamak
 • Yerel seyahat acentelerinin kapasitesini geliştirmek

Proje süresi: Azami 3 ay (Proje süresi, Ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak en fazla 1 ay süre ile uzatılabilir.)

Proje uygulama yeri: Ajans tarafından sağlanacak destekler temelde TR42 Düzey 2 Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova) sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ancak, amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda, özellikle ulusal ve uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir.

Uygun Proje Konuları

 • Danışmanlık sağlama
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Eğitim verme

Uygun Olmayan Proje Konuları: Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri
 • Dış Ticaret Eğitimleri
 • Stratejik Planlama Eğitimleri
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi
 • Cihaz Kullanımı İle İlgili Eğitimler
 • İşletim Sistemleri ve Ofis Programları Eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.)
 • STEM (STEAM) Eğitimleri
 • Robotik, Kodlama ve Arduino Eğitimleri

Başvuru Dönemleri: Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır.

Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihleri
Ocak – Şubat 28 Şubat 2019
Mart – Nisan 30 Nisan 2019
Mayıs – Haziran 28 Haziran 2019
Temmuz – Ağustos 29 Ağustos 2019
Eylül – Ekim 31 Ekim 2019
Kasım – Aralık 31 Aralık 2019

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Teknik Destek başvuruları Başvuru sahiplerince tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte yapılabilir.

·         Kurumsal kapasitenin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için gerekli yazılım/modelleme/bilgisayar programı eğitimleri için başvuru sahibi kurumun ilgili programın lisansına sahip olması istenmektedir. Lisans için kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir.

 • Bir başvuru sahibi, Öncelik 1 için yapılan başvurularda ilgili takvim yılı içerisinde en fazla 4 dört projesi için başvuruda bulunabilir ve en fazla 1 projesi için destek alabilir.
 • Öncelik 2 ve Öncelik 3 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1, ilgili takvim yılı içinde ise en fazla 4 proje için teknik destek başvurusunda bulunulabilir ve en fazla 2 proje için destek alınabilir.
 • Aynı kurumun bir takvim yılı içerisinde, farklı önceliklerden başvurulmuş olsa dahi en fazla 2 projesi desteklenir.
 • Teknik Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması hâlinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.
 • Teknik Destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak Teknik Destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya varsa ortağı tarafından karşılanır.
 • Başvurular sadece online sistem üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: teknikdestek@marka.org.tr