İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2017 yılı Avrupa Çevre Ödülleri

Mayıs 22, 2017
Gorsel-Template-22-1200x675.jpg

Duyuru (AB + TOBB + REC Türkiye): 2017 yılı Avrupa Çevre Ödülleri, son başvuru tarihi: 30.06.2017 (Her ölçekten ve her sektörden Özel Sektör İşletmeleri ile Belediye İştirak Şirketlerinin dikkatine!)

Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center – REC) Türkiye’nin ulusal sekretarya görevini yürüttüğü 2017 yılı Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ) yarışmasının Türkiye ayağına başvurular başlamıştır. Türkiye ayağında başarılı olan Firmalar, ikinci aşamada yarışmanın Avrupa ayağına terfi edeceklerdir. 1987 yılında bu yana düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri yarışmasının amacı, büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevre ile ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiren ve uygulamaya koyan şirketleri ödüllendirmek ve teşvik etmektir. Yarışmaya katılım ücretli olup bir işletme birden fazla kategoriye başvuru yapabilir.

Geçmiş yıllarda ödül kazananlar: https://rec.org.tr/projeler/abco/abcogecmisdonemler/ (Yarışmanın 2016/2017 dönemi Avrupa ayağında Hydromx International Kimya San. ve Tic. A.Ş., Ürün/Hizmet Kategorisinde Birincilik Ödülü’nün ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise Süreç Kategorisi’nde İkincilik Ödülü’nün sahibi oldu.)

Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2017, Cuma (mesai bitimi)

Duyuru ve başvuru formları için: https://rec.org.tr/projeler/abco/abcobasvuru/

Kimler başvurabilir?

 • Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvuru yapabilir.
 • Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri de başvurabilir.
 • Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere bağlı kamu İktisadi Teşekkülleri/Teşebbüsleri (KİT’ler) de başvuru yapabilir.

Ödül Kategorileri

Kategori Açıklama
Yönetim Ödülü Bu ödül, stratejik vizyon sahibi ve sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıyı sürekli geliştirmeye devam eden bir Yönetim Sistemine sahip olan ender bir kuruluşa verilir.

 • Sürdürülebilirliğin, çevresel, ekonomik ve toplumsal yönleri, kuruluşun genel misyonuna ve bütün politikalarına açık bir biçimde dahil edilmelidir. Kuruluşun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için kesin hedefler belirlenmeli, bunun yanı sıra performansının denetlenip raporlanabilmesi için de amaç ve göstergeler bulunmalıdır. Kuruluşun ayrıca, halkın katılımı, çalışan hakları, tedarik zincirinin etkileri gibi kurumun geniş çaplı sosyal sorumluluk konularına hitap etmeye uygun mekanizmaları da olmalıdır.
 • Yönetim Sistemleri, paydaşların sorumluluğu ilkesiyle yürütülmeli; bunun kanıtı da süreçteki kilit noktalarda gerçekleştirilecek düzenli ve sistematik diyalog olmalıdır. Bunun yanı sıra, yönetim sistemlerinin (EMAS, ISO 14001 gibi) tanınmış standartlar tarafından sertifika sahibi olması yada bir çevre yönetim sistemi uygulama yönünde bir taahhüdün bulunması gerekmektedir. Bütün bunlarla ilgili olarak, kuruluş, alanında önde gelen bir şirket olduğunu ve diğerlerinin, izinden gitmek isteyeceği bir örnek teşkil ettiğini göstermelidir.
Kategori ve Hizmet Ödülü Bu ödül, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkı yapan yeni bir Ürün veya Hizmetin geliştirilmesi durumunda verilir.

 • Söz konusu Ürün veya Hizmet, yeni ya da değiştirilmiş bir tasarım olabileceği gibi, hali hazırda mevcut bir ürün veya hizmetin sürdürülebilir üretim ve tüketim yöntemlerini daha çok teşvik edecek biçimde yenilikçi bir uygulaması da olabilir. Ürün veya Hizmet, hem müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalı hem de yaşam kalitesini iyileştirmeli, aynı zamanda doğal kaynakların ve zehirli maddelerin kullanımının yanı sıra atık emisyonlarının ve kirletici maddelerin ürünün yaşam döngüsü (maddelerin çıkarılması, üretilmesi, dağıtımı, kullanımı ve atılması gibi) üzerindeki etkilerini de asgari seviyeye indirmelidir. Ürün veya hizmet, ekonomik anlamda hayata geçirilebilir olmalı, üretimi ve tüketimi eşitlikçi toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmalıdır.
 • Bu ödül için yapılacak başvuruların, sürdürülebilir Ürün ve Hizmet geliştirmenin ulaştığı “en son noktayı” temsil etmesi ve diğerlerinin izinden gitmeyi isteyeceği bir örnek niteliği taşıması gerekmektedir. Uygun yerlerde, başvuranın AB eko-etiket ya da eşdeğer bir ürün sertifikasıyla ödüllendirilmiş olması tercih edilmektedir.
Süreç Ödülü Bu ödül, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkıda bulunan Yeni bir Üretim Teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına verilir.

 • Yeni Üretim Teknolojisi, başlı başına yeni bir işlem veya teknik olabileceği gibi, hali hazırda mevcut bir işlem veya tekniğin yenilikçi bir uygulaması da olabilir. Her iki durumda da, söz konusu teknoloji sürdürülebilirliğin çevre boyutuna olumlu yönde bir katkıda bulunmalı, aynı zamanda en azından ekonomik ve toplumsal boyutlarına tarafsız, tercihen olumlu yönde, bir katkıda bulunmalıdır. Teknolojinin, kaynak etkinliğini artırması, yaşam döngüsünün çevre üzerindeki etkilerini de azaltması beklenebilir; bunu yaparken de madde ve enerjiden tasarruf edilmesi, yenilenemeyen kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara geçilmesi, zararlı maddelerin kullanılmasından kaçınılması, ve emisyon ve atıklarının azaltılması beklenebilir.
 • Bu ödül için yapılan başvuruların, mevcut AB düzenlemeleri çerçevesinde yapılan “eldeki en iyi teknoloji ya da teknikler” tanımı doğrultusunda önemli bir ilerleme gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

Başvuru Sahibi Kategorileri ve Katılım Ücretleri

Kategori Açıklama Katılım Ücreti
KOBİ’ler (AB tanımı) 250’den daha az sayıda çalışanı olan, yılda € 50 milyon’dan daha az cirosu olan veya net bilânço varlığı € 43 milyon’dan az olan, hisselerinin %25’inden azı, KOBİ niteliği taşımayan büyük bir şirkete (veya birden fazla şirkete) ait olan işletmeler € 1.600

(Aynı işletmeden birden fazla kategoride başvuru olması halinde, ikinci ve üçüncü kategori başvurularında € 800 (%50) indirim uygulanır.)

Büyük Ölçekli İşletmeler

 

KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük işletmeler € 600

(Aynı işletmeden birden fazla kategoride başvuru olması halinde, ikinci ve üçüncü kategori başvurularında € 300 (%50) indirim uygulanır.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri, yarışmaya başvuru yapabilir.
 • Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere bağlı kamu İktisadi Teşekkülleri/Teşebbüsleri (KİT’ler), yarışma başvuru yapabilir.
 • STK’lar, uygun başvuru sahibi değildir.
 • Bir işletme birden fazla kategoriye başvuru yapabilir.
 • Başvuran tüm şirketler, seçildikleri takdirde Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’ne katılarak Türkiye’yi temsil edeceklerine dair taahhüt formunu imzalayacaklardır.

Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center – REC) hakkında

1990 Yılında Macaristan’da çalışmalarını yürütmeye başlayan Bölgesel Çevre Merkezi (REC), bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir yapıya sahiptir. REC’in Merkez Ofis ve 17 ülke ofisi bünyesinde çalışan 200’ün üzerinde uluslararası uzman ekibi bulunmaktadır. REC Türkiye Ülke Ofisi (REC Türkiye), kuruluş belgesinin Resmi Gazeteden yayımlanmasının ardından, Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da çalışmalarına başlamıştır. Ankara Merkez ve İstanbul Proje Ofisi olmak üzere 2 ofisten çalışmalarına devam etmektedir. REC Türkiye, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini destekleyerek, bilgi paylaşımı ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlayarak Türkiye’de çevre sorunlarının çözülmesinde etkin rol oynamaktadır.  REC Türkiye tüm paydaşlara eşit mesafede durarak ortak bir platform görevi görmekte ve tarafsız yaklaşımı sayesinde işbirliklerini desteklemektedir.

REC: http://www.rec.org/

REC Türkiye: https://rec.org.tr

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel (1): (312) 491 95 30 – 12

Tel (2): (530) 465 79 39

e-posta (1): abcevreodulleri@rec.org.tr

e-posta (2): info@rec.org.tr

Saygılarımla,

——————————————————————————-

Hüseyin Özgür Ünsal

Koordinatör V.

Kocaeli Yatırım Destek Ofisi

Tel: (262) 332 01 44 – 103

Faks: (262) 332 01 45

Web: www.marka.org.tr

 

——————————————————————————-